Dla­cze­go USA prze­gra­ły z ChRL?

Andrzej Kumor komen­tu­je “nowo­rocz­nie” prze­gra­ną “żydow­skie­go Zacho­du” z “chiń­ską Azją”. Jed­ną z głów­nych przy­czyn pomi­ja­nych pod­czas debat geo­po­li­tycz­nych jest to, że Zachód nie zdo­łał opleść Chin siat­ką swo­ich wpły­wów a Chi­ny zdo­ła­ły to zro­bić na Zacho­dzie i na całym świe­cie. Chiń­ski “networ­king” pozwa­la na bez­po­śred­nie i sku­tecz­ne oddzia­ły­wa­nie. Chi­na­mi są “zauro­czo­ne” neo­mark­si­stow­skie eli­ty Zacho­du, pod­czas gdy jed­no­cze­śnie Chi­ny nadal kon­tro­lu­ją obce wpły­wy w swym pań­stwie. Pod­su­mo­wu­jąc: lob­by żydow­skie w ChRL ma nikłe wpły­wy; lob­by chiń­skie w USA coraz więk­sze. Roz­ma­wia­my o tym nad rze­ką Nia­ga­ra oddzie­la­ją­cą USA od Kanady.

 

 

reklama