Chi­ny oświad­czy­ły w sobo­tę, że podej­mą nie­zbęd­ne środ­ki odwe­to­we w odpo­wie­dzi na zapo­wiedź nowo­jor­skiej gieł­dy o deli­sto­wa­niu trzech głów­nych chiń­skich ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych w związ­ku z ostat­nim zaostrze­niem napię­cia mię­dzy Peki­nem a Waszyngtonem.

Gieł­da ogło­si­ła w czwar­tek, że wyco­fa Chi­na Tele­com Corp. Ltd., Chi­na Mobi­le Ltd. i Chi­na Uni­com Hong Kong Ltd., a han­del  akcja­mi tych spół­ek zosta­nie zawie­szo­ny mię­dzy 7 stycz­nia a 11 stycznia.

Posu­nię­cie to wyni­ka z dekre­tu pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa wyda­ne­go 12 listo­pa­da zaka­zu­ją­ce­go inwe­sto­wa­nia w spół­ki noto­wa­ne na gieł­dzie, któ­re według rzą­du USA są wła­sno­ścią chiń­skie­go woj­ska lub są przez nie kontrolowane.

Dzia­ła­nia te „znacz­nie osła­bią   zaufa­nie wszyst­kich stron do ryn­ku kapi­ta­ło­we­go w USA” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie chiń­skie­go Mini­ster­stwa Handlu.

Mini­ster­stwo nie poda­ło szcze­gó­łów na temat tego, jakie mogą być środki.

Pod rzą­da­mi Trum­pa Sta­ny Zjed­no­czo­ne zaostrzy­ły sank­cje gospo­dar­cze i zaka­zy podró­żo­wa­nia wymie­rzo­ne w chiń­skie przed­się­bior­stwa, wyso­kich ran­gą urzęd­ni­ków admi­ni­stra­cji i człon­ków par­tii komunistycznej.

W grud­niu USA ogło­si­ły pla­ny ogra­ni­cze­nia wiz dla człon­ków Komu­ni­stycz­nej Par­tii Chin i człon­ków ich rodzin do jed­ne­go mie­sią­ca zamiast 10 lat.

Chiń­ski gigant tech­no­lo­gicz­ny Huawei został odcię­ty od ryn­ku ame­ry­kań­skie­go, a Sta­ny Zjed­no­czo­ne lob­bo­wa­ły inne kra­je, aby poszły w jego śla­dy, choć z mie­sza­ny­mi rezultatami.