Poli­cja Toron­to i wła­dze mia­sta Toron­to obie­cu­ją zapo­wia­da­ją wyeli­mi­no­wa­nie zja­wi­ska „nie­le­gal­ne­go” hoke­ja na świe­żym powietrzu.

Według Toron­to Sun , mia­sto Toron­to zapo­wia­da, że poli­cja i funk­cjo­na­riu­sze miej­skiej stra­ży zwięk­szą licz­bę patro­li na 54 miej­skich lodo­wi­skach, aby ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się koronawirusa.

W Toron­to w godzi­nach 10:00–22: 00 dozwo­lo­ne jest tyl­ko jaz­da na łyż­wach w ramach rezer­wa­cji, a mak­sy­mal­na licz­ba osób na lodzie to 25. Wszel­kie inne wyko­rzy­sta­nie lodu na zewnątrz do jaz­dy na łyż­wach sjest zabronione.

Według Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go ds. Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go (Gene­ral Mana­ger of Emer­gen­cy Mana­ge­ment ) Mat­thew Peg­ga, od 23 grud­nia poli­cja w Toron­to oskar­ży­ła już 19 osób na pod­sta­wie usta­wy o Tre­spass to Pro­per­ty za grę w hokeja .

Mia­sto bie­rze rów­nież na celow­nik  „nie­le­gal­ne” sanecz­kar­stwo na miej­skich sto­kach nar­ciar­skich i snowboardowych.

„Cho­ciaż nadal robi­my wszyst­ko, co w naszej mocy, aby wspie­rać bez­piecz­ne spor­ty na świe­żym powie­trzu, korzy­sta­nie z zamknię­tych sto­ków nar­ciar­skich i snow­bo­ar­do­wych stwa­rza znacz­ne ryzy­ko kon­tu­zji” — stwier­dził Pegg.

Mia­sto opu­bli­ko­wa­ło listę usank­cjo­no­wa­nych miejsc do zjeż­dża­nia na san­kach, któ­rą moż­na zna­leźć tutaj.

W sumie od począt­ku pan­de­mii  miesz­kań­com posta­wio­no 1795 zarzu­tów za łama­nie  zasad antypandemicznych.