Bran­ża tury­stycz­na w Kana­dzie wpa­dła w „kor­ko­ciąg” przez nowe prze­pi­sy fede­ral­ne wyma­ga­ją­ce testu na obec­ność COVID-19, przed wej­ściem na pokład samo­lo­tu lecą­ce­go do Kana­dy twier­dzi Asso­cia­tion of Cana­dian Inde­pen­dent Tra­vel Advisors.

Ter­min ogło­sze­nia nowe­go pro­to­ko­łu przez mini­stra trans­por­tu Mar­ca Gar­ne­au w zeszły czwar­tek — w Syl­we­stra — nie mógł być gor­szy, ponie­waż wie­lu agen­tów zamknę­ło biu­ra na dłu­gi weekend

„Oso­by, któ­re wybra­ły się podróż w Nowy Rok, nie mia­ły moż­li­wo­ści anu­lo­wa­nia lub zmia­ny swo­ich wycieczek”.

ACITA to nowe sto­wa­rzy­sze­nie zało­żo­ne wio­sną ubie­głe­go roku przez nie­za­leż­ne biu­ra podró­ży, któ­re m.in. lob­bu­ją za rzą­do­wą pomo­cą dla bran­ży w związ­ku z wyzwa­nia­mi wywo­ła­ny­mi przez pandemię.

Zmia­na w poli­ty­ce Otta­wy spo­wo­do­wa­ła, że ​​biu­ra podró­ży, zaczę­ły się sta­rać skon­tak­to­wać się z klien­ta­mi, któ­rzy są na wyciecz­kach lub pla­nu­ją wyjazd.

Jak opo­wia­da jed­na z wła­ści­cie­lek biu­ra podró­ży, jej ​​klient­ka z Kana­dy, któ­ra jest obec­nie na Fili­pi­nach, będzie musia­ła jechać 6 h auto­bu­sem do sto­li­cy, Mani­li, aby przejść wyma­ga­ny test, któ­ry pozwo­li jej wró­cić do Kana­dy w czwartek.

Testy w więk­szo­ści kra­jów azja­tyc­kich kosz­tu­ją ok. 150 dola­rów od osoby.

 

Nowe prze­pi­sy będą jesz­cze bar­dziej znie­chę­cać klien­tów, któ­rzy już oba­wia­ją się podró­żo­wa­nia do Afry­ki w cza­sie pan­de­mii ze wzglę­du na postrze­ga­ną złą jakość opie­ki zdro­wot­nej, tłu­ma­czy Pat Lit­tle­john, współ­wła­ści­ciel Toron­to Wild Jour­neys Safa­ris w Afryce.

„Uzy­ska­nie testu w Afry­ce przed powro­tem do Kana­dy może być bar­dzo trud­ne lub  niemożliwe.

„Wpro­wa­dze­nie tego wymo­gu wyda­je się po pro­stu unie­moż­li­wiać podróżowanie”.

Szyb­kie testy na obec­ność COVID-19 na lot­ni­sku były­by znacz­nie lep­szym spo­so­bem na kontynuację

Na doda­tek, biu­ra podró­ży nie były w sta­nie powie­dzieć pasa­że­rom, któ­rzy wyjeż­dża­ją z Kana­dy w tym tygo­dniu, czy wska­za­ne przez nich loka­li­za­cje testo­we zosta­ną uwzględ­nio­ne na liście przy­chod­ni zatwier­dzo­nych przez Otta­wę, ponie­waż lista ta nie zosta­ła jesz­cze opublikowana.