Imi­gran­ci, któ­rzy chcą spro­wa­dzić swo­ich rodzi­ców lub dziad­ków na sta­łe do Kana­dy, wkrót­ce dowie­dzą się, czy mie­li szczę­ście wygrać upra­gnio­ne miej­sce w kon­tro­wer­syj­nej lote­rii na rzecz   zjed­no­cze­nia rodzin.

Immi­gra­tion Refu­ge­es and Citi­zen­ship Cana­da (IRCC) zaczy­na powia­da­miać poten­cjal­nych spon­so­rów, któ­rzy zeszłej jesie­ni wypeł­nia­li for­mu­la­rze onli­ne, aby wyra­zić zain­te­re­so­wa­nie prze­sie­dle­niem krew­ne­go. Pro­ces powia­da­mia­nia będzie trwał przez następ­ne 10 dni.

IRCC wybra­łą loso­wo 10 000 spon­so­rów — któ­rzy zosta­ną teraz zapro­sze­ni do for­mal­ne­go zło­że­nia wniosku.

Rząd powró­cił do sys­te­mu lote­rii po tym, jak w zeszłym roku sys­tem onli­ne „kto pierw­szy, ten lep­szy” był nęka­ny przez problemy.

„Łącze­nie rodzin jest cen­tral­ną czę­ścią naszej poli­ty­ki imi­gra­cyj­nej, dla­te­go nasz rząd zro­bił wię­cej niż jaki­kol­wiek inny w histo­rii Kana­dy, aby utrzy­mać rodzi­ny razem” — stwier­dził mini­ster imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no. „Kie­dy rodzi­ny odno­szą suk­ce­sy, suk­ces odnie­sie Kanada”.

Men­di­ci­no powie­dział, że bio­rąc pod uwa­gę trud­no­ści spo­wo­do­wa­ne glo­bal­ną pan­de­mią, rząd polu­zo­wał wyma­ga­nia doty­czą­ce docho­dów i zezwo­lił na bar­dziej ela­stycz­ne ramy czasowe.

Men­di­ci­no uznał, że cho­ciaż rząd jest otwar­ty na spo­so­by uspraw­nie­nia tego pro­ce­su, sys­tem lote­rii jest naj­bar­dziej spra­wie­dli­wym spo­so­bem zarzą­dza­nia nim.

Nie­któ­rzy twier­dzą, że gdy­by rząd pobie­rał opła­tę za zło­że­nie inter­ne­to­we­go for­mu­la­rza, wyeli­mi­no­wa­ło­by to ludzi, któ­rzy nie byli­by w sta­nie spon­so­ro­wać  krew­ne­go w danym roku.

Uru­cho­mie­nie pro­gra­mu spon­so­ro­wa­nia rodzi­ców i dziad­ków zosta­ło opóź­nio­ne w zeszłym roku z powo­du pandemii.

Men­di­ci­no ogło­sił, że tego­rocz­ny pro­gram spon­sor­ski dla rodzi­ców i dziad­ków będzie miał 30 000 miejsc.