Listy z nume­ru 1/2021

Bar­dzo waż­na wia­do­mość od dr Chri­sa Malickiego:

Jako zanie­po­ko­jo­ny lekarz rodzin­ny w Mis­sis­sau­ga ape­lu­ję do wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków o przy­ję­cie szcze­pień Covid-19 zatwier­dzo­nych i zale­ca­nych przez Health Cana­da. Covid-19 szyb­ko roz­prze­strze­nia się na całym świe­cie i jeśli nie zaszcze­pi się wystar­cza­ją­ca licz­ba ludzi, ta śmier­tel­na pan­de­mia będzie trwać nadal, powo­du­jąc wię­cej cier­pie­nia i śmierci.

Nie­ste­ty, duża gru­pa ludzi na całym świe­cie twier­dzi, że nie chce się szcze­pić; albo z oba­wy o bez­pie­czeń­stwo szcze­pion­ki, albo dla­te­go, że ule­gli kam­pa­niom dez­in­for­ma­cyj­nym. Odmo­wa szcze­pie­nia pod­czas tej pan­de­mii nara­ża życie tych, na któ­rych nam zale­ży. Poni­żej znaj­du­je się kil­ka infor­ma­cji, któ­re mam nadzie­ję zachę­cą wie­lu do sko­rzy­sta­nia z dostęp­nych szczepionek.

Covid-19 zabi­ja. Zara­że­nie Covid-19 jest znacz­nie bar­dziej śmier­cio­no­śne i ryzy­kow­ne niż szcze­pie­nie prze­ciw­ko nie­mu. Szan­sa zgo­nu z powo­du Covid-19 w przy­pad­ku zaka­że­nia wyno­si 0,2% w wie­ku 10–39 lat, 0,4% w wie­ku 40–49 lat, 1,3% w wie­ku 50–59 lat, 3,6% w wie­ku 60–69 lat, 8% w wie­ku 70–79 lat oraz 22% dla osób w wie­ku 80+. Ci, któ­rzy prze­ży­ją infek­cję, mogą mieć odmie­nia­ją­ce życie, poważ­ne powi­kła­nia, takie jak skrze­py krwi, uda­ry, cho­ro­by ser­ca, nie­wy­dol­ność nerek (i nie tylko).

Od 3 stycz­nia 2021 r. 12,3 milio­na ludzi na całym świe­cie zosta­ło zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko Covid-19. Żaden z nich nie umarł, a tyl­ko 10 mia­ło sil­ne reak­cje aler­gicz­ne (wszyst­kie ustą­pi­ły). Ryzy­ko reak­cji aler­gicz­nej jest zni­ko­me w porów­na­niu z ryzy­kiem zgo­nu z powo­du Covid-19. Zatwier­dzo­ne szcze­pion­ki są bar­dzo bezpieczne.

Pro­szę, zaszczep się. Pro­szę, chroń się. Pro­szę, chroń swo­ich bli­skich, przy­ja­ciół i sąsia­dów. Naj­szyb­szą dro­gą do zakoń­cze­nia tej pan­de­mii jest szcze­pie­nie nas wszystkich.

Dr Chris Malicki

•••

Pani Wie­sia (nie znam tej pani) tak zare­ago­wa­ła na moja uwa­gę (załą­czam na samym dole dla przy­po­mnie­nia) o mani­pu­la­cji Usta­wą o cho­ro­bach zakaź­nych i moż­li­wo­ści zmu­sza­nia do szczepień:

“Czy­ta­łam pana arty­kuł i muszę stwier­dzić, że dzia­ła­nia PiS w ostat­nich 6 mie­sią­cach mnie bar­dzo roz­cza­ro­wa­ły. Mora­wiec­ki popeł­nia wie­le błę­dów i na pew­no będzie zmu­szo­ny do rezy­gna­cji i bar­dzo słusz­nie.  Co ostat­nio  PiS zgo­to­wał Pola­kom woła o pomstę do nie­ba. 500 + to była tyl­ko pod­pu­cha . Śmia­ło mogę powie­dzieć, że PiS to zdraj­cy Naro­du Polskiego.

Wie­sła­wa “

Nie będę tu wypi­sy­wał pytań jaki­mi bym tą panią obrzu­cił. Na pew­no rzu­ca się w oczy jej: “ostat­nich 6 mie­sią­cach”. W następ­nej odpo­wie­dzi napi­sa­ła: “o cało­kształt poli­ty­ki PiS”. Więc jak to zro­zu­mieć? Tej pani nie podo­ba się poli­ty­ka PiS w ostat­nich 6‑ciu mie­sią­cach, czy od 2015? Tą panią póź­niej poru­sza­ją moje sło­wa o “inte­li­gen­cji”.

Odpi­sa­łem tej pani, że nicze­go, poza oskar­że­nia­mi, nie napi­sa­ła, a swych słów nie udo­wod­ni­ła. Zachę­ci­łem tą panią do dys­ku­sji, ale po przed­sta­wie­niu dowo­dów na swe sło­wa. Napi­sa­łem tej pani, że widzi “ostat­nie 6 mie­się­cy”, a nie widzi zbrod­ni na Naro­dzie popeł­nio­nych przez post­ko­mu­ni­stów przez 25 lat, ćwierć wieku.

Odpi­sa­ła mi pani Wie­sia tak:

“Nie cho­dzi o usta­wy, cho­dzi o cało­kształt poli­ty­ki PiS i słu­że­nie przez nich obcym Siłom. Ten rząd prze­stał być ‘przej­rzy­sty”, nie wie co robi. Daw­ne rzą­dy też mają dużo na sumie­niu, cho­dzi o PiS to, co teraz wyra­bia­ją. Nawet nie usto­sun­ko­wa­li się do 447, żeby ochro­nić pol­skie inte­re­sy przed gra­bie­żą. Ten Rząd nada­je się do roz­biór­ki Anar­chia była­by lep­szą opcją dla Pola­ków  Poli­ty­ka PiS‑u wro­ga inte­re­som Polski.

Pozdra­wiam “

Celo­wo pod­kre­śli­łem opi­nię tej pani o “anar­chii”. Ale o tym póź­niej. “Słu­że­nie obcym siłom”, czy “nie usto­sun­ko­wa­li się do 447”.…to zde­cy­do­wa­nie sło­wa wycią­gnię­te z ust lide­rów Kon­fe­de­ra­cji. Plus fakt reak­cji na moją opi­nię, świad­czy, że ta pani jest pod wpły­wem Kon­fe­de­ra­cji, ale póź­niej napi­sze coś zaska­ku­ją­ce­go (patrz kolej­ne odpowiedzi).

“Obcym siłom” — zasta­na­wia­łem się o jakich “obcych siłach” ta pani mówi? Dla­cze­go w licz­bie mno­giej, bo Grze­gorz Braun czę­sto sto­su­je okre­śle­nie “woj­ska oku­pa­cyj­ne” o sta­cjo­nu­ją­cych oddzia­łach żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich w Pol­sce. Ale, przy­po­mnia­ło mi się wystą­pie­nie Brau­na w Sej­mie, kie­dy mówił o “lądo­wa­niu agen­tów MOSA­Du w lasach Pol­ski”. Więc, cho­dzi tej pani na pew­no o co naj­mniej dwie “obce siły”: USA i Izra­el. Dla­te­go “co naj­mniej”, bo Kon­fe­de­ra­cja chce “sta­wiać się” wszyst­kim… na zachód od Buga. Kom­plet­nie nie wyobra­żam sobie rzą­dów Konfederacji.

Na czym pole­ga “słu­że­nie obcym siłom”, to już od tej pani nie usły­sza­łem. Bez wąt­pie­nia to pocho­dzi od Kon­fe­de­ra­cji, któ­ra nasta­wia Pola­ków na wszyst­kich, głów­nie na USA i Izra­el… ale nie na Rosję. Mają w swo­im skła­dzie pro­ro­syj­skie­go Kor­wi­na-Mik­ke, któ­ry daje wywia­dy dla puti­now­skich mediów. Czę­sto też sły­szy się od zwo­len­ni­ków Kon­fe­de­ra­cji, “ile to tra­ci­my w han­dlu z Rosją”. Więc, gdy­by zda­rzył się taki cud i Kon­fe­de­ra­cja zdo­by­ła­by samo­dziel­ną wła­dzę to bez wąt­pie­nia “obca siła”, z któ­rą zwią­żą się tzw. “Kon­fe­de­ra­ci”, będzie Rosja.

Kor­win-Mik­ke był jedy­nym posłem któ­ry osten­ta­cyj­nie sie­dział, kie­dy wszy­scy inni (z lewa i pra­wa) sta­li potę­pia­jąc fał­szo­wa­nie histo­rii przez Rosję.

“..nie usto­sun­ko­wa­li się do 447..”

Aku­rat PiS do tej kwe­stii “usto­sun­ko­wy­wał się” wie­lo­krot­nie. Tyl­ko zwo­len­ni­cy Kon­fe­de­ra­cji, jak pani Wie­sia, będą­cy tyl­ko pod wpły­wem tzw. Mediów Naro­do­wych, nigdy nie usły­sze­li, jak na ten temat wypo­wia­dał się PiS.

Pani Wie­sia też nie sły­sza­ła wypo­wie­dzi Trza­skow­skie­go, któ­ry to chęt­ny jest “doga­dy­wać się z Izra­elem” w kwe­stii tzw. “bez­spad­ko­wych roszczeń”.

Ponie­waż dla pani Wie­si lep­sza jest dla Pol­ski anar­chia powi­nie­nem igno­ro­wać ją. Jed­nak odpi­sa­łem poda­jąc pew­ne fak­ty o ludziach Kon­fe­de­ra­cji z dowo­da­mi, któ­re ona może sama zweryfikować.

Odpi­sa­ła mi tak:

“Ja nie jestem za żad­ną par­tyj­ną for­ma­cją, bar­dziej za “anar­chią”  dzię­ki za infor­ma­cje . Pozdrawiam.

Wie­sła­wa “

Pani Wie­sia “nie jest za żad­ną for­ma­cją par­tyj­ną”, a powta­rza wier­nie wszyst­ko to, co roz­no­szą lide­rzy Konfederacji.

Pani Wie­sia nie chce się przy­znać do fak­tu, że to wła­śnie lide­rzy Kon­fe­de­ra­cji zachę­ca­ją do ANARCHII. Sam Win­nic­ki prze­ma­wia do tłu­mu na uli­cy War­sza­wy (chy­ba to było pod­czas Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści) i nawo­ły­wał Pola­ków do… ”powszech­ne­go bun­tu”. Jej marze­nie o anar­chii w Pol­sce nie jest jej wymysłem.

Jaki Polak woli anarchię?!!!

Ja nie chcę gene­ra­li­zo­wać, ale tyl­ko z jed­nym zwo­len­ni­kiem Kon­fe­de­ra­cji mia­łem oka­zję pody­sku­to­wać w spo­sób cywi­li­zo­wa­ny, choć i ten na pyta­nie o rze­ko­mej “zgo­dzie Mora­wiec­kie­go pod­czas szczy­tu w lip­cu” pod­su­wa mi cały doku­ment zamiast wska­zać kon­kret­ny zapis. To przed­sta­wi­ciel Kon­fe­de­ra­cji w jed­nym z pol­skich miast. Był też taki jeden “przed­sta­wi­ciel” Kon­fe­de­ra­cji, któ­ry odpo­wie­dział mi tak: misiu, idź w ch.. i nie pier… głu­pot więcej!

Tak odpo­wie­dział mi Jerzy J. dzia­łacz Kon­fe­de­ra­cji z woje­wódz­twa ślą­skie­go Okręg Nr.32. Łatwo znaj­dzie­cie go na stro­nie Kon­fe­de­ra­cji pod zakład­ką “kon­takt”:

Więc, z ludź­mi Kon­fe­de­ra­cji sobie nie poga­dasz. Musisz ich słu­chać i przyj­mo­wać wszyst­ko bez kry­ty­ki. W koń­cu to “wzór patrio­ty, kato­li­ka”, i w ogó­le… ”alfa i ome­ga” wszel­kich mądro­ści. Nic dziw­ne­go że Kon­fe­de­ra­cja może czę­sto liczyć na zale­d­wie 4%-owe popar­cie i to we wszyst­kich sondażach.

From: Cezar . <polonus1@hotmail.com>