Gabi­net For­da roz­wa­ży na ponie­dział­ko­wym spo­tka­niu sze­reg nowych środ­ków zwal­cza­nia koro­na­wi­ru­sa. Urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia pra­co­wa­li przez week­end nad opra­co­wa­niem nowej strategii.

Osta­tecz­ny pakiet środ­ków zosta­nie roz­pa­trzo­ny na dzi­siej­szym posie­dze­niu gabi­ne­tu, zanim zosta­ną ogło­szo­ne publicz­nie we wto­rek rano.

W mię­dzy­cza­sie bur­mistrz Toron­to John Tory stwier­dził, że popie­ra wpro­wa­dze­nie godzi­ny poli­cyj­nej w mie­ście oraz wezwał pro­win­cję do zawę­że­nia listy firm uwa­ża­nych za nie­zbęd­ne, tak aby wię­cej osób zosta­ło w domu.

 

Onta­rio zgło­si­ło w nie­dzie­lę 3945 nowych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa , usta­na­wia­jąc nowy rekord, a w samym Toron­to odno­to­wa­no 1160.

W zeszłym tygo­dniu  wzrost licz­by przy­pad­ków skło­nił rząd For­da do odło­że­nia ponow­ne­go otwar­cia szkół w połu­dnio­wym Ontario.

Naj­now­sze mode­lo­wa­nie prze­bie­gu epi­de­mii pro­win­cji prze­wi­du­je do 30 stycz­nia wzrost licz­by przy­pad­ków do 6000  dzien­nie  — o ile nie pod­ję­te zosta­ną dal­sze dzia­ła­nia w zakre­sie zdro­wia publicznego.

Wie­lu eks­per­tów ocze­ku­je, że Onta­rio pój­dzie śla­da­mi Quebe­cu i wpro­wa­dzi godzi­nę policyjną.

W mię­dzy­cza­sie Tory powtó­rzył  że ​​Onta­rio będzie musia­ło przejść dru­gą peł­ną blo­ka­dę, podob­ną do tego, co zro­bio­no wio­sną, jego zda­niem  ​​ist­nie­je wie­le firm, któ­re pozo­sta­ją otwar­te, a któ­re moż­na zamknąć.

Jego zda­niem ban­ki mogą być rów­nież zamknię­te bio­rąc pod uwa­gę moż­li­wo­ści ban­ko­wo­ści elektronicznej.