Zmarł Shel­don Adel­son — sza­ra emi­nen­cja kon­ser­wa­ty­stów w Izra­elu i USA

Żydow­sko-ame­ry­kań­ski miliar­der, magnat kasy­no­wy Shel­don Adel­son, makler i filan­trop zna­ny w póź­niej­szych latach z patro­no­wa­nia pre­zy­den­to­wi USA Donal­do­wi Trum­po­wi i pre­mie­ro­wi Ben­ja­mi­no­wi Netan­ja­hu, zmarł w wie­ku 87 lat.

Adel­son, któ­ry był wła­ści­cie­lem impe­rium hazar­do­we­go Las Vegas Sands, zmarł z powo­du kom­pli­ka­cji zwią­za­nych z lecze­niem chło­nia­ka nieziarniczego

Uro­dzo­ny w Bosto­nie w 1933 roku, syn tak­sów­ka­rza, odniósł osza­ła­mia­ją­cy suk­ces w świe­cie biz­ne­su, zanim stał się jed­nym z naj­bar­dziej wpły­wo­wych dar­czyń­ców Par­tii Repu­bli­kań­skiej czym wyróż­niał się spo­śród więk­szo­ści ame­ry­kań­skich Żydów, od dzie­się­cio­le­ci prze­waż­nie popie­ra­ją­cych demo­kra­tów. Adel­son był uwa­ża­ny za naj­bar­dziej wpły­wo­we­go dar­czyń­cę GOP w kra­ju, usta­na­wia­jąc rekor­dy  indy­wi­du­al­nych wpłat w danym cyklu wyborczym.

Super­dar­czyń­ca, któ­ry był rów­nież wła­ści­cie­lem wpły­wo­we­go tablo­idu Isra­el Hay­om i rzad­ko wypo­wia­dał się publicznie,

Był uzna­wa­ny za motor decy­zji Trum­pa o prze­nie­sie­niu amba­sa­dy do Jero­zo­li­my i wyj­ściu z poro­zu­mie­nia nukle­ar­ne­go z Iranem.

Adel­so­no­wie wspar­li Trum­pa kwo­tą 30 milio­nów dola­rów w 2016 roku, a następ­nie prze­ka­za­li 100 milio­nów dola­rów Par­tii Repu­bli­kań­skiej na wybo­ry w 2018 roku. W sumie Adel­son prze­ka­zał ponad 250 milio­nów dola­rów kan­dy­da­tom GOP i super PAC od 2015 roku.

Miriam i Shel­don wspie­ra­li szko­ły żydow­skie, orga­ni­za­cje upa­mięt­nia­ją­ce Holo­kaust i fun­da­cje finan­su­ją­ce ame­ry­kań­skim Żydom odwie­dza­nie Zie­mi Świętej.

Nie­daw­no Adel­son tra­fił na pierw­sze stro­ny gazet, kie­dy zwol­nio­ny z wię­zie­nia  izra­el­ski szpieg Jona­than Pol­lard i jego żona Esther pole­cie­li do Izra­ela jego pry­wat­nym odrzutowcem.

Adel­son  prze­ka­zał 25 milio­nów dola­rów, rekor­do­wą sumę od pry­wat­nej oso­by, na Izra­el­skie Muzeum Holo­kau­stu w Yad Vashem. Zało­żył też think tank w Jerozolimie.

Jego przy­wią­za­nie do Izra­ela trwa­ło całe życie i było tak głę­bo­kie, że kie­dyś powie­dział, że wolał­by, aby jego służ­ba woj­sko­wa odby­wa­ła się w izra­el­skim mun­du­rze, a nie w amerykańskim.

W 2021 r. Maga­zyn For­bes osza­co­wał mają­tek Adel­so­na na 35 miliar­dów dolarów.

Poprzez Fun­da­cję Adel­son Fami­ly, Shel­don i Miriam prze­ka­za­li set­ki milio­nów dola­rów na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Poda­nym głów­nym celem fun­da­cji jest „wzmoc­nie­nie pań­stwa Izra­el i naro­du żydowskiego”.