Joe Biden mia­no­wał na sekre­ta­rza bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go ame­ry­kań­skie­go Żyda Ale­jan­dro May­or­ka­sa czy­ta­my w Komu­ni­ka­cie Żydow­skiej Agen­cji Telegraficznej.

Nomi­no­wa­ny przez Bide­na do Home­land Secu­ri­ty spo­ty­ka się z żydow­ski­mi gru­pa­mi by omó­wić pro­blem wal­ki z antysemityzmem.
Pod­czas wir­tu­al­ne­go spo­tka­nia Ale­jan­dro May­or­kas powie­dział, że ochro­na Żydów musi być prio­ry­te­tem administracji.
Orga­ni­za­cje żydow­skie  wyra­zi­ły zanie­po­ko­je­nie “powsta­niem skraj­nej pra­wi­cy i restryk­cyj­ną poli­ty­ką imi­gra­cyj­ną admi­ni­stra­cji Trumpa”.

„W port­fo­lio DHS jest o wie­le wię­cej narzę­dzi, jeśli cho­dzi o to, co moż­na zro­bić, aby zwal­czać supre­ma­cję bia­łych, [oraz] zapew­nić wła­ści­wą pre­wen­cję i docho­dze­nia” — powie­dział jeden z uczestników.

May­or­kas, któ­ry był zastęp­cą sekre­ta­rza bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go w admi­ni­stra­cji Oba­my, powie­dział, że postrze­ga Żydów jako prio­ry­te­to­wą spo­łecz­ność wyma­ga­ją­cą ochrony.
Uczest­ni­cy naci­ska­li rów­nież na May­or­ka­sa w związ­ku z obiet­ni­cą Bide­na doty­czą­cą zmia­ny poli­ty­ki imi­gra­cyj­nej Trum­pa. Pre­zy­dent-elekt zapo­wie­dział m.in. znie­sie­nie restryk­cji wobec uchodź­ców nało­żo­nych przez Trum­pa i uwol­nie­nie zatrzy­ma­nych dzieci.

Szef Ame­ry­kań­skie­go Kon­gre­su Żydów, Joel Rubin, oce­nił spo­tka­nie jako nie­zwy­kle uda­ne i bar­dzo wymow­ne. Dla sefar­dyj­skich Żydów sama nomi­na­cja May­or­ka­sa, uchodź­cy z Kuby, któ­ry jest jed­nym z nich, to punkt zwrotny.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le m.in. Żydow­skiej Fede­ra­cji Ame­ry­ki Pół­noc­nej, Cen­trum Akcji Reli­gij­nej Juda­izmu Refor­mo­wa­ne­go, Unii Orto­dok­syj­nej, Kra­jo­wej Rady Kobiet Żydow­skich, Ame­ry­ka­nów na rzecz Poko­ju Teraz, Żydów z Ini­cja­ty­wy Kolo­ro­wej i Żydow­skie­go Okrą­głe­go Sto­łu ds. Spra­wie­dli­wo­ści Społecznej.

Po raz pierw­szy też „doce­nio­no” kolo­ro­wych, któ­rzy sta­no­wią od 12 do 15 proc. Żydów ame­ry­kań­skich. Jeden z uczest­ni­ków spo­tka­nia zapew­nił nawet, że gru­pa jest „bar­dzo nasta­wio­na na wspie­ra­nie imi­gra­cji i reago­wa­nie na bia­łą supremację”.