Mia­sto Vau­ghan posta­no­wi­ło zamknąć nie­któ­re obiek­ty spor­to­we, aby jesz­cze bar­dziej pod­kre­ślić prze­sła­nie rzą­du prowincji.

W oświad­cze­niu, wła­dze mia­sta infor­mu­ją, że w ramach „zdy­scy­pli­no­wa­ne­go, odpo­wie­dzial­ne­go i wywa­żo­ne­go podej­ścia do COVID-19” natych­miast zamy­ka   lodo­wi­ska na świe­żym powie­trzu, wzgó­rze sanecz­ko­we i park dla psów.

obej­mu­je to

Lodo­wi­ska w Chan­cel­lor Com­mu­ni­ty Cen­tre, Duf­fe­rin Clark Com­mu­ni­ty Cen­tre, Father E. Bul­fon Com­mu­ni­ty Cen­tre, Gar­net A. Wil­liams Com­mu­ni­ty Cen­tre i Vel­lo­re Vil­la­ge Com­mu­ni­ty Centre;

wzgó­rze sanecz­ko­we w North Maple Regio­nal Park;

oraz park dla psów przy 299 Rac­co Parkway.

“Naszym prio­ry­te­tem jest bez­pie­czeń­stwo publicz­ne” — czy­ta­my w oświad­cze­niu miasta.