Poseł do legi­sla­tu­ry Onta­rio z okrę­gu York Cen­ter  Roman Baber, Kana­dyj­czyk pocho­dze­nia żydow­skie­go, wysłał list do pre­mie­ra, a następ­nie podał go do wia­do­mo­ści publicz­nej, wzy­wa­jąc do zakoń­cze­nia blokad.

„Dane mówią same za sie­bie — lock­down jest bar­dziej zabój­czy niż Covid. Cho­ciaż pojem­ność szpi­ta­li jest lep­sza niż w cią­gu ostat­nich czte­rech lat, musi­my stwo­rzyć dodat­ko­we moż­li­wo­ści i sku­pić naszą uwa­gę na domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej. Zakoń­cze­nie blo­kad to naj­lep­sza rzecz, jaką może­my zro­bić dla zdro­wia miesz­kań­ców Onta­rio ”- pisze w swo­im liście MPP Baber.

Pre­mier Ford zare­ago­wał bar­dzo szyb­ko… usu­wa­jąc Babe­ra z klu­bu par­la­men­tar­ne­go par­tii. Oto oświad­cze­nie sze­fa rządu:

„Ze skut­kiem natych­mia­sto­wym, pan Baber nie będzie już zasia­dał jako czło­nek klu­bu PC i nie będzie mógł ubie­gać się o ponow­ny wybór na posła PC.

Jako pierw­szy dostrze­gam, że COVID-19 miał nisz­czy­ciel­ski wpływ na ludzi. Moim prio­ry­te­tem numer jeden jako pre­mie­ra jest zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich miesz­kań­ców Onta­rio. Musi­my sza­no­wać rady i zale­ce­nia urzęd­ni­ków ds. zdro­wia publicz­ne­go i głów­ne­go leka­rza ds. Zdrowia.

Komen­ta­rze pana Babe­ra są nie­od­po­wie­dzial­ne. Roz­po­wszech­nia­jąc dez­in­for­ma­cję, pod­wa­ża­ją nie­stru­dzo­ne wysił­ki naszych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia pierw­szej linii w tym kry­tycz­nym momen­cie i nara­ża­ją ludzi na ryzy­ko. Nie zamie­rzam nara­żać życia choć­by jed­ne­go miesz­kań­ca Onta­rio, igno­ru­jąc pora­dy doty­czą­ce zdro­wia publicznego.

W naszej wal­ce z COVID-19 nie ma miej­sca na ide­olo­gię  — raczej nasza odpo­wiedź była i zawsze będzie opar­ta na dowo­dach i danych. (…)

Wciąż wzy­wam wszyst­kich miesz­kań­ców Onta­rio do pozo­sta­nia w domu i powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19. Już wcze­śniej uda­ło nam się spłasz­czyć krzy­wą i pra­cu­jąc razem, zro­bi­my to ponownie ”.

Baber wspo­mniał o dotkli­wym wpły­wie na zdro­wie psy­chicz­ne osób doświad­cza­ją­cych izo­la­cji oraz o tym, że z powo­du infek­cji umie­ra­ją zazwy­czaj ludzie w wie­ku powy­żej 70 lat.