Pre­mier Justin Tru­de­au powie­dział w pią­tek, że rząd fede­ral­ny jest otwar­ty na zaostrze­nie ogra­ni­czeń pan­de­micz­nych w podró­żach mię­dzy­na­ro­do­wych w związ­ku z nara­sta­ją­cy­mi oba­wa­mi  — ale zasu­ge­ro­wał, że wcze­śniej pod­ję­te środ­ki rzą­du są  skuteczne.

Tru­de­au pod­kre­ślił, że obo­wiąz­ko­wa 14-dnio­wa kwa­ran­tan­na w Kana­dzie dla osób prze­do­sta­ją­cych się do Kana­dy była „nie­zwy­kle skuteczna”.

 

Pre­mier powie­dział w pią­tek, że rząd chce zaka­zać nie­któ­rych lotów, ponie­waż na całym świe­cie poja­wia­ją się nowe warian­ty COVID-19 — takie jak nowy wariant bra­zy­lij­ski  koro­na­wi­ru­sa. Kana­da w zeszłym mie­sią­cu tym­cza­so­wo zaka­za­ła lotów z Wiel­kiej Bry­ta­nii , ponie­waż roz­prze­strze­nił się tam nowy wariant koronawirusa.

Sha­chi Kurl, pre­zes son­da­żow­ni Angu­sa Reida, zwró­cił uwa­gę na nie­daw­ną ankie­tę, w któ­rej 65 pro­cent respon­den­tów stwier­dzi­ło, iż w cza­sie pan­de­mii powin­no się zabro­nić wszel­kich mię­dzy­na­ro­do­wych podró­ży z powo­dów osobistych.