Z nowym rokiem

Kil­ka­na­ście podat­ków wzro­sło na Bia­ło­ru­si, a w cią­gu roku bia­ło­ru­ski rubel zde­wa­lu­ował się o 25 %. Mało co nie podro­ża­ło, a wszę­dzie widać rekla­my o zniż­kach co świad­czy, że ludzie nie mają pieniędzy.

Pre­zy­dent był na wspa­nia­łym balu nowo­rocz­nym, gdzie dobra­ne cud­ne stu­dent­ki, w bia­łych suk­niach za pie­nią­dze podat­ni­ków, tań­czy­ły z podchorążymi.

 

War­to przypomnieć?

Wia­do­mo jest, że Goering po polo­wa­niu w Bia­ło­wie­ży odwie­dził w lutym 1935 r. Mar­szał­ka Pił­sud­skie­go i zapro­po­no­wał wspól­ną woj­nę z Sowietami.

Tę pro­po­zy­cję potem wie­lo­krot­nie pona­wia­ną. a ostat­ni raz robił to w War­sza­wie Rib­ben­trop w stycz­niu 1939 r.

W 2007 roku napi­sa­łem tekst — Alter­na­ty­wa do wrze­śnia — gdzie udo­wod­nia­łem, że Pol­sce lepiej było iść z Niem­ca­mi na Sowie­ty niż potem przez nich i Sowie­ty być pokonanym.

Nikt nie chciał na ten temat pisać czy dru­ko­wać aż uka­za­ła się książ­ka Pio­tra Zycho­wi­cza pt. Pakt Riben­trop-Beck w 2012 r..

Gdy­by Pola­cy poszli z Niem­ca­mi na Sowie­ty w począt­kach czerw­ca 1940 r. to byśmy wspól­nie mie­li para­dę zwy­cię­stwa w Moskwie już… 15 sierpnia.

Dalej wia­do­mo, że w przed­dzień woj­ny sowiec­ko-nie­miec­kiej wcie­lo­ny do wermach­tu Polak z poznań­skie­go zde­zer­te­ro­wał. Prze­pły­nął Bug i powie­dział Sowie­tom, że następ­ne­go dnia Niem­cy na nich ude­rzą. Infor­ma­cje prze­ka­za­no Sta­li­no­wi, on nie uwie­rzył i kazał Pola­ka rozstrzelać.

W archi­wach Rosyj­skie­go Mini­ster­stwa Woj­ny war­to doszu­kać się jego nazwi­ska, może nawet zna­leźć jego grób i spo­wo­do­wać posta­wie­nie mu pomnika.

Bez wąt­pie­nia Rosja­nie tak czy owak będą 22 czerw­ca wspo­mi­nać woj­nę. Trze­ba im wte­dy „na cha­ma” przy­po­mi­nać, że powin­ni być nam wdzięczni.

 

Wspo­mnie­nia.

W kra­jach b. ZSSR więk­szość dziś żyją­cych ludzi  na byłych tere­nach sowiec­kich nie żyła w okre­sie sta­li­now­skie­go ter­ro­ru. Wspo­mi­na­ją kraj dum­ny ze swych osią­gnięć, jak wysła­nie Gaga­ri­na w kosmos, dostęp­ne dla wszyst­kich dar­mo­we wykształ­ce­nie, opie­kę medycz­ną i wspo­mi­na­ją zwy­cię­stwo, ale nie zna­ją jego zbęd­nych kosz­tów. Np. na zabi­te­go Niem­ca na począt­ku woj­ny przy­pa­da­ło coś 15 kra­sno­ar­miej­ców dopie­ro na jej koniec sto­su­nek się popra­wił i na jed­ne­go zabi­te­go Niem­ca przy­pa­da­ło tyl­ko trzech sowietów.

 

Ilu agen­tów?

Jest oczy­wi­ste, że sąsiad ma moc agen­tów we wła­dzach Bia­ło­ru­si. Tyl­ko pyta­nie kie­dy i jak ich wykorzysta.

 

Histo­ry­cy

Mało jest w Rosji uczci­wych histo­ry­ków. Np. jest 27 ksią­żek, któ­re negu­ją fakt, że Sta­lin chciał ude­rzyć na Niem­cy 7 lip­ca 1941 r. Jed­na z przy­czyn poraż­ki Armii Czer­wo­nej były, że oddzia­ły nie mia­ły poci­sków do armat i map tere­nów na wschód, a tyl­ko mapy tere­nów na zachód od swych pozy­cji i moc czoł­gów ugrzę­zło w bło­tach na Bia­ło­ru­si mię­dzy inny­mi nie­da­le­ko mająt­ku dziad­ków, gdzie się urodziłem.

Są w Inter­ne­cie wypo­wie­dzi „histo­ry­ków” twier­dzą­ce, że mała Fin­lan­dia goto­wa­ła  się przed 1939r. do zaata­ko­wa­nia sama lub w soju­szu z „kimś” Sowie­ty. Na doda­tek ukry­wa­ją fakt, że 25 czerw­ca 1941 r. zła­ma­ła pakt o nie­agre­sji z Fina­mi z 1940 r. Sta­lin już po pierw­szych dniach nie­miec­kiej agre­sji zaata­ko­wał sąsia­da, któ­ry odbił atak i ode­brał zie­mie, któ­re mu zabra­no po  ”woj­nie zimo­wej” z 1939 — 1940 r. i tak stał się sojusz­ni­kiem Hitlera.

 

Fla­ga Białorusi

Wpro­wa­dzo­na w 1917, potem uży­wa­na przez pro­nie­miec­kie oddzia­ły, przy­wró­co­na na jesie­ni 1991 r. i wypro­wa­dzo­na przez Łuka­szen­kę skła­da­ła się z trzech pasów, dwóch bia­łych z środ­ko­wym czerwonym.

Poka­za­na w zeszłym tygo­dniu fla­ga to czę­sto uży­wa­na przez opo­zy­cję fla­ga z daw­nym her­bem Bia­ło­ru­si, pogo­nią na czer­wo­nym tle na środku.

Ja uwa­żam, że po oba­le­niu Łuka­szen­ki trze­ba wpro­wa­dzić godło pogoń na tle nie­bie­skim, a na ofi­cjal­nej fla­dze powin­nen być herb też na tle niebieskim.

 

Co łączy 85 % Białorusinów?

Nie­chęć do inte­gra­cji z Rosją.

 

Zale­ty posia­da­nia broni.

Uzbro­je­nie spo­łe­czeń­stwa popra­wi­ły­by warun­ki życia wszyst­kim, nie tyl­ko uzbro­jo­nym. Świa­do­mość, że w każ­dym domu może być broń, z któ­rej wła­ści­ciel umie strze­lać, zmniej­szy poziom prze­stęp­czo­ści. Bo gdy rośnie ryzy­ko utra­ty życia, licz­ba chęt­nych do zaj­mo­wa­nia się kra­dzie­ża­mi maleje.

 

Kapi­tu­la­cja Watykanu

Abp Tade­usz Kon­dru­sie­wicz hucz­nie obcho­dził swe 75 uro­dzi­ny i do kate­dry na solen­ną mszę przy­szła moc wier­nych. Następ­ne­go dnia ogło­sił jed­nak, że w związ­ku z tym wie­kiem poda­je się do dymi­sji. Już na Jego miej­sce usta­no­wio­no tym­cza­so­we­go admi­ni­stra­to­ra, bp. bpa Kazi­mie­rza Wie­li­ko­siel­ca z Gom­la, któ­ry jest od abp. Kon­dru­sie­wi­cza star­szy o 6 miesięcy.

 

Smut­ne

Wycho­dzi­łem z mszy pol­skiej. Pod­szedł do mnie mło­dzian i zapy­tał czy ja jestem gra­fem Pru­szyń­skim. Oczy­wi­ście odpo­wie­dzia­łem Tak  zain­te­re­so­wa­łem się nim i zapro­si­łem na her­ba­tę do restau­ra­cji w cen­trum han­dlo­wym w pod­zie­miach wiel­kie­go pla­cu przed kościołem.

Mło­dzian był przed­się­bior­cą, ale fir­ma padła i teraz roz­wo­zi zaku­py dla wiel­kie­go skle­pu. Oka­za­ło się, że więk­szość jego kole­gów Pola­ków, któ­rzy mie­li wła­sne fir­my zakoń­czy­ła swą dzia­łal­ność i wyby­ło do Pol­ski. A wła­śnie tacy ludzie są w kra­ju naj­waż­niej­si i trud­no się spo­dzie­wać, że do ojczy­zny wrócą.

 

Kady­row

Z łaski Puti­na wład­ca Cze­cze­nii pobił rekord Kró­la Jor­da­nii Husaj­na, bo na nie­go było aż 17 prób zamachu

 

Co w Rosji

Mło­da Polka z Kry­mu, któ­ra ma blog wymie­nia rze­czy co ją prze­ra­ża­ją w Rosji:

-tra­gicz­na dola star­szych ludzi,

-total­ne roz­war­stwie­nie, mul­ti­mi­liar­de­rzy i biedacy,

-brud i masy śmie­ci poza cen­trum wiel­kich miast

-tra­gicz­ny stan szpitali,

-bez­na­dziej­ność, ludzie nie wie­rzą, że coś mogą zmienić.

 

Na wszel­ki wypadek

Nasta­ła zima i róż­nie bywa. Cza­sem auto nawa­li i póki nie znaj­dzie­my pomo­cy trze­ba nie zamar­z­nąć. Oka­zu­je się, że nor­mal­na świecz­ka może na kil­ka godzin nie­źle grzać pomiesz­cze­nie więc radzę ze dwie i zapał­ki wozić sta­le z sobą.

 

Czy­ta­jąc… Gońca.

Napraw­dę cie­szę się, że mnie nie ma w Toron­to, Mont­re­alu lub innym mie­ście Kana­dy lub USA, bo u nas żyje się nor­mal­nie. Mamy demon­stra­cje dwa razy w tygo­dniu, jest pało­wa­nie, ale jest tyko nakaz cho­dze­nia w maskach, któ­re­go ja nie przestrzegam.

Poli­to­log wRe­alu p… na temat Bia­ło­ru­si, zresz­tą nie on jeden bo na por­ta­lu — Dakow­ski — jakiś gen­tel­men p…. jesz­cze gorzej.

Kło­po­ty po 9 sierp­nia to tyl­ko wina same­go Alek­san­dra Mniej­sze­go. Eks­per­ci z Moskwy bez­sku­tecz­nie kła­dli mu do gło­wy, by miał umiar w poda­wa­niu swe­go zwy­cię­stwa. On jed­nak chciał „wygrać” cyfrą 80% i ma za swo­je. Gdy­by kazał pani Jar­mo­szyn podać, że uzy­skał 53% to by po kil­ku dniach jakoś nie­za­do­wo­le­nie oby­wa­te­li  się rozmyło.

Teraz Rosja ma kło­pot. Pani Cie­cha­no­wicz i jej eki­pa jest total­nie nie­straw­na dla sąsia­da, bo przy­le­gła do Zacho­du. Czy mogła coś inne­go zro­bić? Bole­ję nie bar­dzo i z nią Rosja­nie nie chcą, jak dotąd nawet rozmawiać.

Póki Putin nie znaj­dzie kogoś, kto jest straw­ny dla nie­go, a zara­zem dla oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, chcąc nie chcąc, będzie musiał bro­nić Kołchoźnika.

Poli­ty­ka pol­ska na żad­nym kie­run­ku nie jest ade­kwat­na więc cze­mu na kie­run­ku Bia­ło­ru­si mia­ła być OK?

 

USA nauka nie poszła w las.

Przez ponad rok lewa­cy robi­li róż­ne zady­my, któ­re tyl­ko nie­znacz­nie kry­ty­ko­wa­ły main­stre­mo­we media. Więc czy może kogoś bar­dzo dzi­wić, że pod­krę­ca­ni przez Trum­pa jego zwo­len­ni­cy ruszy­li na Kapitol?

Zresz­tą podob­na zady­ma była­by w pol­skim sej­mie gdy­by w porę wła­dze nie posta­wi­ły tam zagro­dy i zma­so­wa­ły dużo policji.

Co cie­ka­we nikt nie wyszedł na uli­ce by demon­stro­wać prze­ciw zwo­len­ni­kom Trum­pa. Czy­li „ktoś” nie dał rozkazu.

Na miej­scu Trum­pa poje­chał­bym na jeden pogrzeb swo­im zwo­len­ni­ków i wystą­pił przed kame­ra­mi TV. Zwró­cił się do obu izby kon­gre­su o przej­rze­nie prze­pi­sów wybo­rów by co naj­mniej utrud­nić ich fał­szo­wa­nie. Skan­da­lem jest też pozba­wie­nie Trum­pa wystą­pień na por­ta­lach jak Youtu­be i Twitter.

Na koniec pro­sił­bym, by Pan Bóg sro­go poka­rał odpo­wie­dzial­nych za fał­szer­stwo wyborów.

Alek­san­der Pruszyński