Oto lista lodo­wisk na świe­żym powie­trzu, obec­ność i jakość lodu zale­ży od warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Jest też lodo­wi­sko na Cele­bra­tion Squ­are , któ­re jest otwar­te do 21 mar­ca ale tam obo­wią­zu­ją rezer­wa­cje. Rezer­wo­wać moż­na tutaj.

Przy­po­mi­na się, aby na lodzie zacho­wać odle­głość dwóch metrów od innych osó­ba, a jeśli dystans fizycz­ny nie jest moż­li­wy nosić maskę.

 

Map­kę moż­na zna­leźć tutaj.

Ash­wo­od Park, 2414 Cliff Road
Beechwo­od Park, 4139 Otte­well Crescent
Bru­ce Rey­nolds Park, 2175 Spring­bank Road
Cam­den Park, 495 Cam­den Circle
Char­les ‘Bud’ Bren­nan Memo­rial Park, 6181 Eden­wo­od Drive
Cher­ry Hill, 828 Flag­ship Road
Chur­chill Meadows Com­mu­ni­ty Com­mon, 3333 McDo­well Drive
Deer­wo­od Park, 1100 Rath­burn Road West
Del­l­wo­od Park, 598 Arbor Road
Forest Park, 6810 Forest Park Drive
Gar­ne­two­od Park, 1996 Rath­burn Road East
Gar­th­wo­od Park, 3245 Colo­nial Drive
Gol­den Orchard Park, 1170 Tyne­gro­ve Road
Gor­don Lum­mis Park, 236 Paisley Boule­vard West
Harold E. Ken­ne­dy Park, 20 Rose­wo­od Avenue
Hin­dhe­ad Park, 1944 Hin­dhe­ad Road
Knot­ty Pine Gro­ve, 835 Knot­ty Pine Grove
Lau­gh­ton Heights Park, 1519 Sher­way Drive
Lewis Bra­dley Park, 1901 Orr Road
Meadow­wo­od Park, 1620 Orr Road
Palet­te Gre­en, 615 Ren­shaw Court
Pro­me­na­de Meadows, 7099 Dan­ton Promenade
Ron Sear­le Park, 1494 Par­krid­ge Road
Ser­son Park, 1100 Pel­ham Avenue
Sher­wo­od Gre­en Park, 1864 Deer’s Wold
Silver­thorn Park, 3373 Caw­th­ra Road
Spru­ce Park, 280 Ange­li­ne Street
Thorn­lod­ge Park, 2405 Home­lands Drive
Union Park, 6627 Tenth Line West
Vanes­sa Park, 1355 Wate­ska Boulevard
Vista Heights Park, 5779 Tur­ney Drive
West Acres Park, 2166 West­field Drive
Whi­te­oaks Park, 1450 Tru­scott Drive
Woode­den Park, 1538 Woode­den Drive