Nowa usta­wa o daw­stwie narzą­dów i tka­nek w Nowej Szko­cji obo­wią­zu­je ofi­cjal­nie od poniedziałku.

Oso­by, któ­re nie zre­zy­gnu­ją na piśmie z odda­wa­nia swo­ich narzą­dów i tka­nek, zosta­ną auto­ma­tycz­nie po śmier­ci uzna­ne za dawców.

Nowa Szko­cja sta­ła się pierw­szą pro­win­cją lub sta­nem w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, któ­ra przy­ję­ła usta­wo­daw­stwo, któ­re domnie­mu­je zgo­dę na daw­stwo orga­nów. Poprzed­nio zgo­da musia­ła być wczeM­niej wyrażona.

Reklama

„Prze­pi­sy te umoż­li­wią więk­szej licz­bie miesz­kań­ców Nowej Szko­cji prze­szcze­py narzą­dów lub tka­nek ratu­ją­cych życie i sta­no­wią pozy­tyw­ną zmia­nę w opie­ce zdro­wot­nej w Nowej Szko­cji” — zapew­nia dr Ste­phen Beed, dyrek­tor medycz­ny pro­gra­mu daw­stwa orga­nów i tka­nek w Nowej Szkocji.

Domnie­ma­na zgo­da nie obej­mu­je nastę­pu­ją­cych wyjątków:

oso­by poni­żej 19 roku życia.
oso­by bez zdol­no­ści podej­mo­wa­nia decyzji.
oso­by, któ­re miesz­ka­ły w Nowej Szko­cji kró­cej niż 12 miesięcy