Wtor­ko­wa noc była pra­co­wi­ta dla poli­cji w Toron­to,  funk­cjo­na­riu­sze inter­we­nio­wa­li kil­ka­krot­nie po otrzy­ma­niu dono­sów o  oso­bach, któ­re nie sto­su­ją się do naka­zów pozo­sta­nia w domu.

Poli­cja  otrzy­ma­ła 11 wezwań do dużych zgro­ma­dzeń — tyl­ko w dwóch incy­den­tach posta­wio­no zarzuty.

Jed­na inter­wen­cja mia­ła miej­sce w Scar­bo­ro­ugh, w rejo­nie Law­ren­ce Ave­nue East i Vic­to­ria Park przed 23:30, jed­na oso­ba zosta­ła tam oskar­żo­na na pod­sta­wie usta­wy o zarzą­dza­niu kry­zy­so­wym i ochro­nie ludności.

Dru­gi przy­pa­dek zakoń­czo­ny posta­wie­niem zarzu­tów miał miej­sce przed pierw­szą w nocy w rejo­nie  Don Mills i Eglin­ton Ave­nue. 8 osób oskar­żo­no tam na pod­sta­wie usta­wy Reope­ning Onta­rio Act.

W sze­ściu wezwa­niach nie popeł­nio­no żad­nych wykro­czeń. W 3 przy­pad­kach ludzie wyszli po przy­jeź­dzie policji.