Pod­czas wywia­du pane­lo­we­go w pro­gra­mie The House, w CBC Radio, posło­wie spie­ra­li się o to, czy reak­cja rzą­du na pan­de­mię był wła­ści­wa. Poseł kon­ser­wa­tyw­ny Micha­el Chong i libe­rał Arif Vira­ni prze­ści­ga­li się w porów­na­niach. “To tak jak­bym nego­cjo­wał z sze­ścio­ma jed­nost­ka­mi stra­ży pożar­nej, żeby przy­je­cha­ły za sześć godzin gasić pożar u mnie w domu. Tym­cza­sem mój sąsiad nego­cjo­wał z jed­ną, któ­ra była na miej­scu w cią­gu pię­ciu minut”, mówił Chong odno­sząc się do zamó­wień szczepionek.

Kana­da pod­pi­sa­ła umo­wy o dosta­wę szcze­pio­nek z sied­mio­ma fir­ma­mi, w tym z Pfi­ze­rem i Moder­ną. Pozo­sta­li dostaw­cy jesz­cze nie otrzy­ma­li zezwo­leń od Health Cana­da. Są wśród nich Astra­Ze­ne­ca i Johnson&Johnson.

“Inne porów­na­nie mogło­by doty­czyć ilo­ści wody uży­wa­nej do gasze­nia poża­ru. Jeste­śmy kry­ty­ko­wa­ni za to, że uży­wa­my jej za dużo”, odpo­wie­dział Vira­ni. Dodał, że rząd robi wszyst­ko, by pomóc Kana­dyj­czy­kom prze­trwać pan­de­mię, nawet jeśli ozna­cza to pogłę­bia­nie defi­cy­tu budżetowego.

W grud­niu posło­wie Izby Gmin uda­li się na sze­ścio­ty­go­dnio­wa prze­rwę. Nie zde­cy­do­wa­no wów­czas, jak będą pro­wa­dzo­ne obra­dy po nowym roku. Dalej nie wia­do­mo, czy posło­wie będą spo­ty­kać się wir­tu­al­nie czy osobiście.

Jed­nym z poważ­niej­szych zadań par­la­men­tu będzie przy­ję­cie nowe­go budże­tu. Heather McPher­son, wice­li­der­ka NDP w Izbie Gmin, powie­dzia­ła w tym samym wywia­dzie, że jej par­tia ocze­ku­je od rzą­du dzia­łań. Do roz­pa­trze­nia są kwe­stie opie­ki nad dzieć­mi czy pro­gra­mu refun­da­cji leków, któ­re poru­sza­ne były w mowach od tro­nu, ale nic kon­struk­tyw­ne­go z tego nie wyni­kło. McPher­son doda­ła, że stra­te­gia doty­czą­ca zapew­nie­nia opie­ki nad dzieć­mi jest nie­zwy­kle waż­na dla odbu­do­wy gospo­dar­ki. Powie­dzia­ła, że jej par­tia będzie też naci­skać na roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z płat­ne­go zwol­nie­nia chorobowego.

Chong z kolei powie­dział, że kon­ser­wa­ty­ści będą patrzeć rzą­do­wi na ręce, jeśli cho­dzi o pra­ce nad Cana­da Child Bene­fit. Dru­gą waż­ną spra­wą jest wspar­cie dla małych przedsiębiorstw.

Vira­ni podzię­ko­wał Chon­go­wi i McPher­son za suge­stie, po czym wymie­nił prio­ry­te­ty libe­ra­łów na naj­bliż­szą sesję par­la­men­tu. Mówił o szyb­kim domknię­ciu luki praw­nej w pro­gra­mie zasił­ku cho­ro­bo­we­go, z któ­re­go teraz mogą korzy­stać oso­by odby­wa­ją­ce kwa­ran­tan­nę po powro­cie z zagra­nicz­nych waka­cji. Wspo­mniał też o prze­ciw­dzia­ła­niu rasi­zmo­wi sys­te­mo­we­mu i nie­na­wi­ści w internecie.