Podcast: Co pokazały wybory w USA?

W audy­cji Two­je Radio z Hamil­ton w Onta­rio roz­ma­wia­ją Jola Ostrow­ska, Jan Wichrow­ski i Andrzej Kumor.
Tema­tem kolej­nej już dys­ku­sji, — wynik wybo­rów w USA; czy Sta­ny Zjed­no­czo­ne zdo­ła­ją utrzy­mać swo­ją pozycję.