Kana­dyj­ski rzecz­nik praw podat­ni­ków podał, że w porów­na­niu z poprzed­nim rokiem w 2020 znacz­nie wzro­sła licz­ba skarg na Cana­da Reve­nue Agen­cy. W grud­niu 2020 było ich o 93 proc. wię­cej niż w grud­niu 2019. Jest to pew­na zapo­wiedź pro­ble­mów, któ­re mogą poja­wić się pod­czas roz­li­cza­nia podat­ku i wypła­ty zwrotów.

Rzecz­nik Fra­nço­is Boile­au dodał, że licz­ba pil­nych skarg, skła­da­nych przez oso­by, któ­re zna­la­zły się w finan­so­wych tara­pa­tach, od począt­ku pan­de­mii wzro­sła o 120 proc.

Boile­au mówi, że zbyt wie­le osób godzi­na­mi nie może się docze­kać na połą­cze­nie z pra­cow­ni­kiem info­li­nii CRA. Zda­rza­ły się oso­by, któ­re cze­ka­ły ponad 5 godzin na roz­mo­wę z agen­tem. Takie prze­sto­je są szcze­gól­nie fru­stru­ją­ce dla osób, któ­re dosta­ły wypła­ty z Cana­da Emer­gen­cy Respon­se Bene­fit i teraz mają dyle­mat, czy nie powin­ny jakiejś kwo­ty oddać. Kil­ka tygo­dni temu CRA wysła­ło do Kana­dyj­czy­ków 441 000 listów wery­fi­ku­ją­cych pra­wo do zasił­ku w przy­pad­ku nie­któ­rych osób, któ­re pobie­ra­ły CERB. W listach zna­la­zło się tez ostrze­że­nie, że w razie gdy­by dana oso­ba oka­za­ła się nie­upraw­nio­na do wypłat, będzie musia­ła doko­nać zwro­tu. Rząd obie­cał odro­cze­nia spłat, ale na razie na obiet­ni­cach się skończyło.

Pan­de­mia prze­szko­dzi­ła rzecz­ni­ko­wi w kon­ty­nu­owa­niu spra­wy pro­ce­dur zwią­za­nych z wypła­ta­mi Cana­da Child Bene­fit. Zasił­ka­mi na dzie­ci zaj­mo­wa­ła się poprzed­nicz­ka Boile­au, Sher­ra Pro­fit. Prze­gląd pro­ce­dur zaczął się w 2019 roku po trzech latach skarg na zbyt wygó­ro­wa­ne wyma­ga­nia, któ­re unie­moż­li­wia­ją nie­któ­rym naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cym rodzi­nom zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do wypłat. Przy­kła­do­wo rodzi­ny, któ­re nie­daw­no przy­by­ły do Kana­dy, nie dosta­ją zasił­ku, ponie­waż nie mogą zgro­ma­dzić wszyst­kich potrzeb­nych doku­men­tów (np. zaświad­cze­nia ze szko­ły lub od leka­rza rodzin­ne­go). W innych sytu­acjach pra­wa do zasił­ku nie mają kobie­ty ucie­ka­ją­ce przed prze­mo­cą domo­wą, jeśli nie dostar­czą for­mu­la­rza z pod­pi­sem part­ne­ra lub infor­ma­cją od kuratora.

Boile­au infor­mu­je, że pra­ce nad spra­wą CCB trwa­ją, ale nie wia­do­mo, kie­dy się zakończą.