Pre­ston Man­ning,  były przy­wód­ca ofi­cjal­nej opo­zy­cji w Kana­dzie uznał, że blo­ka­dy nało­żo­ne z powo­du COVID-19 naru­sza­ją „pod­sta­wo­we swo­bo­dy” Kana­dyj­czy­ków,   jak wol­ność reli­gii, pra­wo do poko­jo­wych zgro­ma­dzeń, wol­ność sło­wa i wol­ność zrze­sza­nia się. Wezwał tak­że kana­dyj­skie­go mini­stra spra­wie­dli­wo­ści Davi­da Lamet­tie­go do zaję­cia się tą sytuacją.

„Te naru­sze­nia mają miej­sce od ponad 10 mie­się­cy w całym kra­ju, a licz­na ich wciąż wzra­sta” — napi­sał Pre­ston Man­ning w liście do Lametti.

Man­ning przez lata był posłem Par­tii Reform (jed­nej z poprzed­ni­czek obec­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej) i   lide­rem ofi­cjal­nej opo­zy­cji Kana­dy od 1997 do 2000 roku.

reklama

Man­ning stwier­dził, że mini­ster­stwo Lamet­ti powin­no prze­pro­wa­dzić „kom­plek­so­wą oce­nę wpły­wu środ­ków ochro­ny zdro­wia na pra­wa i wol­no­ści Kana­dyj­czy­ków”, a następ­nie „otwar­cie i przej­rzy­ście przed­sta­wić Par­la­men­to­wi wyni­ki takich ocen”.

 

Oprócz „praw pod­sta­wo­wych” Kana­dyj­czy­ków zagwa­ran­to­wa­nych w kar­cie, Man­ning napi­sał, że naru­sza­ne są tak­że inne pra­wa, „w tym… pra­wa demo­kra­tycz­ne, pra­wa do prze­miesz­cza­nia się,  pra­wa do rów­no­ści oraz pra­wo każ­de­go oby­wa­te­la i sta­łe­go miesz­kań­ca do zdo­by­cia środ­ków do życia.

„Odmo­wa pra­wa do zdo­by­wa­nia środ­ków do życia, w tym pra­wa do pra­cy i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, jest szcze­gól­nie nisz­czy­ciel­ska, ponie­waż wpły­wa na spo­łecz­ny, eko­no­micz­ny i finan­so­wy dobro­byt milio­nów Kana­dyj­czy­ków” — napi­sał Manning.

Man­ning doda­je, że „w peł­ni” uzna­je zagro­że­nie COVID-19 i pod­kre­ślił, że w „inte­re­sie” wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków rząd powi­nien zacho­wać „spra­wie­dli­wą rów­no­wa­gę” mię­dzy ochro­ną zdro­wia a pra­wa­mi przy­słu­gu­ją­cy­mi mu w kon­sty­tu­cji, i wyja­śnić, dla­cze­go „Wyma­ga­ne są nad­zwy­czaj­ne środki”.