Z Andrze­jem Socha­jem, wła­ści­cie­lem fir­my Cyc­lo­ne Manu­fac­tu­ring z Mis­sis­sau­gi roz­ma­wia Andrzej Kumor.

Cyc­lo­ne pro­du­ku­je czę­ści do ok. 15 róż­nych samo­lo­tów naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów. Lista klien­tów fir­my obej­mu­je m.in. Bom­bar­dier, Loc­khe­ed-Mar­tin, Air­bus, Boeing.

40 proc. zało­gi sta­no­wią Pola­cy. Fir­ma ma też zakła­dy w Pol­sce CYCLONE POLSKA SP Z O O pro­du­ku­je czę­ści lot­ni­cze w Kraśniku.

Reklama