W ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się nabór wnio­sków w ramach nowe­go pro­gra­mu imi­gra­cyj­ne­go adre­so­wa­ne­go do miesz­kań­ców Hong Kon­gu. Oso­by te będą mogły uzy­skać pozwo­le­nie na pra­cę na okres 3 lat, co z kolei otwo­rzy im moż­li­wość osie­dle­nia się i pozo­sta­nia w Kanadzie.

Rząd fede­ral­ny chce pomóc oby­wa­te­lom Hong Kon­gu w związ­ku z anty­de­mo­kra­tycz­ny­mi dzia­ła­nia­mi chiń­skie­go rzą­du. Nowy pro­gram jest adre­so­wa­ny do rezy­den­tów Hong Kon­gu, któ­rzy uzy­ska­li w Kana­dzie dyplom szko­ły wyż­szej lub sto­pień nauko­wy w cią­gu ostat­nich pię­ciu lat albo posia­da­ją dyplom zagra­nicz­nej uczel­ni. Oso­by te będą mogły ubie­gać się o trzy­let­nie pozwo­le­nie na pracę.

Z pro­gra­mu mogą sko­rzy­stać zarów­no oso­by miesz­ka­ją­ce w Hong Kon­gu, jak i te, któ­re już teraz prze­by­wa­ją w Kana­dzie. Bio­rąc pod uwa­gę ogra­ni­cze­nia w podró­żo­wa­niu nało­żo­ne ze wzglę­du na COVID-19, na począt­ku sko­rzy­sta przede wszyst­kim ta dru­ga grupa.

Reklama

Otta­wa przy­go­to­wu­je jesz­cze dwa pro­gra­my adre­so­wa­ne do rezy­den­tów Hong Kon­gu: pierw­szy ma doty­czyć osób z rocz­nym doświad­cze­niem w pra­cy w Kana­dzie, dru­gi — osób z dyplo­mem, któ­re dopie­ro co ukoń­czy­ły stu­dia w Hong Kongu.

Chi­ny nie uzna­ją podwój­ne­go oby­wa­tel­stwa, a sza­cu­je się, że w Hong Kon­gu miesz­ka nawet 300 000 osób, któ­re mają oby­wa­tel­stwo chiń­skie i kana­dyj­skie. W ostat­nich tygo­dniach poja­wi­ły się donie­sie­nia o prze­trzy­my­wa­niu przez Chi­ny osób z podwój­nym oby­wa­tel­stwem i zmu­sza­nia ich do doko­ny­wa­nia wybo­ru narodowości.