Nie­któ­rzy wra­ca­li dopie­ro w 70. latach — kolej­na rocz­ni­ca deportacji

Wywo­że­nie Pola­ków “na Sybir” do guła­gów sowiec­kich nie skoń­czy­ło się wraz z II woj­ną świa­to­wą, rów­nież powro­ty z “Nie­ludz­kiej zie­mi” trwa­ły jesz­cze w latach 70. ubie­głe­go wie­ku. Janusz Niem­czyk opo­wia­da o histo­riach zasły­sza­nych w Pol­sce. w lutym obcho­dzi­my kolej­ną rocz­ni­cę roz­po­czę­cia przez wła­dze sowiec­kie wywó­zek Pola­ków na wschód ZSRS.