Z danych opu­bli­ko­wa­nych w zeszłym roku wyni­ka, że naj­wię­cej przy­pad­ków COVID-19 w Toron­to odno­to­wa­no wśród spo­łecz­no­ści ciem­no­skó­rych pocho­dze­nia afry­kań­skie­go i kara­ib­skie­go — 26 proc. Bur­mistrz John Tory mówi, że opór wobec szcze­pion­ki też jest naj­więk­szy w tej gru­pie. Dla­te­go chce doło­żyć wszel­kich sta­rań, by zro­zu­mieć oba­wy ciem­no­skó­rych miesz­kań­ców Toron­to i prze­ka­zać im infor­ma­cje, któ­re skło­nią ich do zmia­ny zdania.

Mia­sto nawią­za­ło współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi, któ­re mają przy­go­to­wać akcję edu­ka­cyj­ną. Zało­ży­ło też spe­cjal­ną gru­pę zada­nio­wą — Black Scien­ti­sts Task For­ce on Vac­ci­ne Equ­ity. W jej skład weszli m.in. dr Akwa­tu Khen­ti, eks­pert zaj­mu­ją­cy się zagad­nie­nia­mi rasi­zmu, zdro­wia psy­chicz­ne­go oraz przy­sto­so­wa­nia pro­ce­dur medycz­nych do kul­tu­ry afry­kań­skiej i kara­ib­skiej, oraz dr Can­di­ce Todd, lekarz natu­ro­pa­ta z doświad­cze­niem w zakre­sie pro­mo­cji zdro­wia i pre­wen­cji chorób.
reklama