Szo­ku­ją­cy raport “TIME”: Trump miał rację. Za kuli­sa­mi roz­wi­jał się spi­sek. Sojusz mię­dzy lewi­co­wy­mi akty­wi­sta­mi a tyta­na­mi biznesu

Maga­zyn „TIME” przed­sta­wił raport, z któ­re­go wyni­ka, że Donal­da Trump… padł ofia­rą spisku.

„TIME” przed­sta­wił obszer­ny raport dot. wybo­rów pre­zy­denc­kich w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Auto­rzy prze­ko­nu­ją, że Donald Trump musiał się mie­rzyć z bar­dzo potęż­nym soju­szem wro­gich mu sił.

Reklama

https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/

W pew­nym sen­sie Trump miał rację. Za kuli­sa­mi roz­wi­jał się spi­sek, któ­ry zarów­no ogra­ni­czył pro­te­sty, jak i sko­or­dy­no­wał opór pre­ze­sów. Obie nie­spo­dzian­ki były wyni­kiem nie­for­mal­ne­go soju­szu mię­dzy lewi­co­wy­mi akty­wi­sta­mi a tyta­na­mi biz­ne­su. Pakt został sfor­ma­li­zo­wa­ny w zwię­złym, mało zauwa­żal­nym wspól­nym oświad­cze­niu Ame­ry­kań­skiej Izby Han­dlo­wej i AFL-CIO opu­bli­ko­wa­nym w dniu wybo­rów — czytamy.

Obie stro­ny postrze­ga­ły to jako rodzaj ukry­tej umo­wy – zain­spi­ro­wa­nej let­ni­mi maso­wy­mi, cza­sa­mi destruk­cyj­ny­mi pro­te­sta­mi na rzecz spra­wie­dli­wo­ści raso­wej — piszą autorzy.

„Spi­skow­cy” mie­li ogrom­ny i real­ny wpływ na wynik pre­zy­denc­kiej elekcji.

Ich pra­ca wpły­nę­ła na każ­dy aspekt wybo­rów. Zmu­si­li sta­ny do zmia­ny sys­te­mów i pra­wa wybor­cze­go oraz pomo­gli zabez­pie­czyć set­ki milio­nów fun­du­szy publicz­nych i pry­wat­nych. Unie­waż­ni­li pozwy sądo­we, zwer­bo­wa­li armie pra­cow­ni­ków prze­pro­wa­dza­ją­cych son­da­że i po raz pierw­szy skło­ni­li milio­ny ludzi do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go. Uda­ło im się wywrzeć pre­sję na fir­my zaj­mu­ją­ce się media­mi spo­łecz­no­ścio­wy­mi, aby prze­ciw­sta­wi­ły się dez­in­for­ma­cji, i wyko­rzy­sta­li stra­te­gie opar­te na danych do wal­ki z wiru­sa­mi — czytamy.

za wpolityce.pl Time