Prze­by­wa­ją­cy z wizy­tą w USA Andrzej Duda przed połu­dniem – według miej­sco­we­go cza­su – zło­żył wie­niec przy pomni­ku Tade­usza Kościusz­ki w Waszyng­to­nie. Pomnik usta­wio­ny jest w pobli­żu Bia­łe­go Domu, w Par­ku Lafayette’a.

Po godz. 14 miej­sco­we­go cza­su Pre­zy­dent RP będzie roz­ma­wiał z Pre­zy­den­tem USA Donal­dem Trum­pem w czte­ry oczy w Bia­łym Domu. Zapla­no­wa­no też roz­mo­wy ple­nar­ne dele­ga­cji obu kra­jów oraz oświad­cze­nia Pre­zy­den­tów. Wśród tema­tów roz­mów obu przy­wód­ców zna­leźć się ma m.in. współ­pra­ca w ramach Trój­mo­rza oraz cyberbezpieczeństwo.

– Cie­szę się, że to spo­tka­nie będzie oka­zją do wzmoc­nie­nia wię­zi sojusz­ni­czych i budo­wa­nia dalej rela­cji ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, przede wszyst­kim rela­cji gospo­dar­czych – powie­dział Pre­zy­dent dzien­ni­ka­rzom po wylą­do­wa­niu w Waszyngtonie.

 

za prezydent.pl