Kolej­ne szko­ły w Onta­rio ponow­nie otwie­ra­ją się w ponie­dzia­łek 8 lute­go  na naukę w budyn­kach szkolnych

Ucznio­wie z 13 jed­no­stek tere­no­wych zdro­wia publicz­ne­go, w tym Hamil­ton i Wind­sor, powró­cą do klas.

Ale w trzech  naj­bar­dziej zalud­nio­nych obsza­rach — Toron­to, Peel i York Region — szko­ły pozo­sta­ną zamknię­te do 16 lutego.

Wszy­scy ucznio­wie w Onta­rio roz­po­czę­li sty­czeń od nauki onli­ne w związ­kuz blo­ka­dą anty­pan­de­micz­ną prowincji.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce mówi, że rząd podej­mu­je sze­reg kro­ków w celu zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa w szko­łach, takich jak bar­dziej rygo­ry­stycz­ne bada­nia prze­sie­wo­we dla lice­ali­stów i bez­ob­ja­wo­we testy w całej prowincji.