Nara­da wiernych

11–12 lute­go będzie w Miń­sku nara­da pod­wład­nych nasze­go moż­no­wład­cy gdzie ponoć przed­sta­wio­ne będą nowe zasa­dy rzą­dze­nia kra­jem. To przy­po­mi­na powie­dze­nie z PRL , Tak czy owak Zenon Nowak a to tyle popra­wi sytu­acje kra­ju co kadze­nie trupa.

 

Kru­cja­ta.

Ze smut­kiem pra­wie od roku wspo­mi­nam, że Epi­sko­pat Pol­ski, a i inne też powin­ny wezwać wier­nych, by na potę­gę modlić się, by epi­de­mia Corvi­ru­sa-19 się zakończyła.

Z eko­no­micz­ne­go punk­tu widze­nia, jeśli „przy­pad­kiem” w Pol­sce taka kru­cja­ta by była i zli­kwi­do­wa­ła epi­de­mie to ile by Pol­ska oprócz ura­to­wa­nia od śmier­ci tysię­cy osób zaoszczędziła?

 

NEP

W 1924 r. sytu­acja w Sowie­tach była paskud­na i Lenin, a może tyl­ko Troc­ki wpro­wa­dzi­li wiel­ką libe­ra­li­za­cje gospo­dar­ki zwa­ną — Nową Poli­ty­ką Gospo­dar­czą, któ­ra wspa­nia­le odbu­do­wa­ła kraj.

Wła­śnie coś takie­go, a nie gęga­nie w lutym do 2400 spę­dzo­nych „wier­nych” powi­nien zro­bić Łuka­szen­ko. To mu zapro­po­no­wa­łem w liście, któ­ry roze­sła­łem do nie­go, wie­lu jego pod­wład­nych i pra­sy. Rów­no­cze­śnie z nowym NEP-em koniecz­nie trze­ba powo­łać nowe­go pre­mie­ra z sze­re­gów opo­zy­cji. Może któ­ryś z tego gro­na da się do tego namówić?

 

Prze­śla­do­wa­nie chrześcijan.

Wedle cen­trum Badaw­cze­go Pew w USA, chrze­ści­jań­skie wspól­no­ty, któ­re w 2015 r, liczy­ły oko­ło 2,3 mld są szcze­gól­nie prze­śla­do­wa­ne przez rzą­dy lub róż­ne gru­py spo­łecz­ne w kra­jach gdzie więk­szość sta­no­wią wyznaw­cy islamu.

 

Niko­go to nie boli

Nie jest żad­ną tajem­ni­cą, że kto może z Rosji. Ukra­iny, Pol­ski, Litwy, Esto­nii i Łotwy jedzie na Zachód. Co jesz­cze gor­sze wyjeż­dża­ją zwy­kle jeśli nie naj­le­piej wykształ­ce­ni ta na pew­no naj­bar­dziej przedsiębiorczy.

Czy jest jakaś par­tia w choć jed­nym z tych kra­jów, co woła na alarm?

 

Sta­ni­sław Michalkiewicz

Wła­dze zale­ca­jąc szcze­pion­ki prze­ciw wiru­so­wi,  ale NIE infor­mu­ją tych co się mają zaszcze­pić, że uczest­ni­czą w wiel­kim eks­pe­ry­men­cie. Pro­du­cen­ci „twier­dzą”, że szcze­pion­ki są w 95 % sku­tecz­ne ale cze­mu nie bio­rą odpo­wie­dzial­no­ści za ich ewen­tu­al­ne skut­ki… uboczne.

 

Wystaw­my im rachunek

Wia­do­mo, że Pol­ska mia­ła umo­wy woj­sko­we z Fran­cją i Anglią więc oni mogli już po  3 wrze­śnia coś mądre­go, a bole­sne­go dla wro­ga zro­bić; Angli­cy zacząć już codzien­nie od 6 wrze­śnia bom­bar­do­wać Niem­cy a Fran­cu­zi tego dnia w cią­gu kil­ku godzin prze­rzu­cić samo­lo­ta­mi po bata­lio­nie żoł­nie­rzy na kil­ka zachod­nich lot­nisk wroga.

Nie zro­bi­li tego i nic inne­go więc kie­dy im wład­cy RP wysta­wią rachunek?

 

Dobry wódz

Nie tyl­ko sam jest dobrym wodzem ale jesz­cze dba, by jego następ­ca był od nie­go … lepszy.

 

W Rosji

Nie tyl­ko wirus zbie­ra żni­wa, ale scho­ro­wa­ny Putin tra­ci wła­dzę, o któ­rą wal­czą róż­ni ludzie i   ugru­po­wa­nia. Dalej masę zło­ta wywo­żą róż­ni moż­ni gdzie się da, w tym też do USA.

Pyta­nie kto obej­mie po nim wła­dzę i czy nie będzie to Nawal­ny, za któ­re­go uwol­nie­nie z wię­zie­nia demon­stro­wa­no w wie­lu mia­stach Rosji i wzy­wa­ją wła­dze róż­nych kra­jów, ale któ­ry może oka­zać się rosyj­skim imperialistą?

 

Polak.

Wezwa­łem przez tele­fon tak­sów­kę, a jak wsia­dłem zaczą­łem z kie­row­cą roz­mo­wę od pyta­nia kim jest. Jestem, powie­dział, Bia­ło­ru­si­nem, a pocho­dzę z Iwień­ca miej­sco­wo­ści na Gro­dzieńsz­czyź­nie. Ten zapy­tał kim ja jestem, gdy powie­dzia­łem, że Pola­kiem, on wte­dy odparł, że brat i stryj miesz­ka­ją teraz w Pol­sce i jeż­dżą na Tirach, a on sam ma „Kar­tę Pola­ka”. Był zasko­czo­ny mymi sło­wa­mi, że jak się ma taką kar­tę to zna­czy, że się jest… Pola­kiem, a nie Bia­ło­ru­si­nem. Myślę, że powi­nie­nem zapro­po­no­wań Amba­sa­do­ro­wi RP bym uczest­ni­czył w kil­ku egza­mi­nach kan­dy­da­tów na posia­da­nie takiej kar­ty, by nie były one tyl­ko „bile­ta­mi” do dar­mo­we­go wjaz­du do Polski.

 

Marek Solo­mon

Ten  rosyj­ski inży­nier z zawo­du i histo­ryk rosyj­ski, miesz­ka­ją­cy od 5 lat w Esto­nii jest mało zna­ny w Polsce.

Prze­ciw­sta­wia się ofi­cjal­nej histo­gra­fii rosyj­skiej, że pakt Moło­tow-Riben­trop opóź­nił napaść Nie­miec na Sowie­ty od dwa lata. Twier­dzi, że Sta­lin mógł poin­for­mo­wać Niem­ców, że nie kocha kapi­ta­li­stycz­nej Pol­ski, ale pośle im moc swych samo­lo­tów i czoł­gów ‚a miał ich ponad 10 000, na pomoc.

Potem gdy Niem­cy natar­li na Fran­cję i mie­li bar­dzo ską­pe siły w Pol­sce i Cze­chach mógł ude­rzyć i połu­dnio­wym cio­sem idą­cym na Lwów, Kra­ków, Kato­wi­ce dalej po lewej stro­nie Odry dotrzeć do Berlina.

Tak II woj­na świa­to­wa wyglą­da­ła­by zupeł­nie inaczej.

Co do woj­ny na Pacy­fi­ku to Sta­lin za nie inter­wen­cje na Wscho­dzie dostar­czał Japo­nii moc ropy naf­to­wej a Japo­nia nie zato­pi­ła 165 stat­ków, któ­re prze­pły­wa­ły o 120 km od Tokyo mię­dzy Zachod­nim Wybrze­żem USA i Kana­dy a Wła­dy­wo­sto­kiem. Nimi Ame­ry­ka­nie zaopa­try­wa­li Sowie­ty, w cokol­wiek było im potrzeb­ne, w tym 400 000 cię­ża­ró­wek, kon­ser­wy i aluminium.

 

Istot­ne pytanie.

Cze­mu w archi­wach Rosji doku­men­ty doty­czą­ce II WS nie są nie­do­stęp­ne bada­czom do 2040 r.?

 

Szczę­ście Łukaszenki

Powrót i aresz­to­wa­nie Nawal­ne­go, demon­stra­cje w jego popar­ciu w 120 mia­stach Rosji, film poka­zu­ją­cy Wer­sal Puti­na nad Morzem Czar­nym powo­du­je, że wład­ca Moskwy  poza wiru­sem ma „peł­ne ręce robo­ty, mniej cza­su i moż­li­wo­ści zaj­mo­wa­niem się Bia­ło­ru­sią. Dla­te­go nie może tak aktyw­nie szu­kać następ­cy Łuka­szen­ki, któ­ry powi­nien ten czas wyko­rzy­stać do popra­wy noto­wań,  a czy do tego doj­dzie po spo­tka­niu 2300 pod­wład­nych w Miń­sku śmiem wątpić.

 

Tego jesz­cze nie było

Kil­ka dni demon­stra­cji zwo­len­ni­ków Nawal­ne­go spo­wo­do­wa­ło, że wszyst­kie aresz­ty w Moskwie, oko­li­cach i kil­ku innych więk­szych miastach.

 

Imię Twe­go anioła.

Każ­dy go ma i tym lepiej się nami opie­ku­je jeśli woła­my doń o pomoc wzy­wa­jąc Go po imie­niu. Pewien ksiądz twier­dzi, że trze­ba się moc­no pomo­dlić potem otwo­rzyć Pismo Świę­te i pierw­sze imię na któ­re tra­fi­my, poza imie­niem Jezus. to imię nasze­go opiekuna.

 

Umar­łe­mu kadzidło

Od tygo­dnia ofi­cjal­ne bia­ło­ru­skie związ­ki zawo­do­we zbie­ra­ją pod­pi­sy w ape­lu do związ­kow­ców kra­jów zachod­ni, by prze­ciw­sta­wia­li się nakła­nia­nia na wła­dze Bia­ło­ru­si róż­nych sankcji.

Tym, co nie chcą pod­pi­sać ape­lu, gro­żą róż­ny­mi przy­kro­ścia­mi. Na przy­kład, mej żonie, pra­cow­ni­cy Biblio­te­ki Naro­do­wej, że wyrzu­cą nas ze służ­bo­we­go mieszkania.

W tej chwi­li sank­cje są mało istot­ne, bo obej­mu­ją głów­nie zakaz podró­żo­wa­nia do kra­jów zachod­nich oko­ło 100 bia­ło­ru­skich urzędasów.

Fakt pro­wa­dze­nia takiej akcji świad­czy o tym, że admi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta nie zda­je sobie spra­wy z nikłej sku­tecz­no­ści takie­go apelu.

 

Ukra­ina III Majdan

Trzy­krot­ne zwięk­sze­nie ceny gazu w sto­sun­ku do kosz­tów jego wydo­by­cia dopro­wa­dzi­ła do demon­stra­cji, któ­re już trwa­ją trze­ci tydzień w Kijo­wie. Zeleń­ski po tym zni­żył cenę o 10 %, ale to niko­go nie zadowoliło.

Pro­ble­mów jest teraz moc i zaczy­na­ją prze­bą­ki­wać nad powo­ła­niem na pre­mie­ra Julii Timo­szen­ko, któ­ra już była 2 razy pre­mie­rem, ale nicze­go nie załatwiła.

Wyda­je się, że tyl­ko powo­ła­nie na to sta­no­wi­sko byłe­go pre­zy­den­ta Gru­zji Sza­gasz­wi­li jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem, ale pro­blem czy zosta­nie on zaak­cep­to­wa­ny przez parlament.

 

Dalej na wieś

Jest chy­ba w Inter­ne­cie na wschód od Buga z 10 blo­ge­rów, któ­rzy opi­su­ją swe i innych ludzi „przy­go­dy” jakie zazna­li prze­no­sząc się z rodzi­na­mi na wieś.

Są bar­dzo cie­ka­we, a wynie­sie­nie się z miast z 5 % oby­wa­te­li było­by dla tych kra­jów bar­dzo dobre.

Pyta­nie czy są podob­ne blo­gi zale­ca­ją­ce to samo w Kanadzie?

Alek­san­der Pruszyński