Rynek nie­ru­cho­mo­ści dro­ga do suk­ce­su — roz­mo­wa z Moni­ką Kamycki

Moni­ka Kamyc­ki od wie­lu lat pośred­ni­czy w sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści w Loret­ta Phin­ney, Bro­ke­ra­ge w Mis­sis­sau­dze i Oakvil­le. Pani Moni­ka jest góral­ką z Chyż­ne­go, któ­ra do Ame­ry­ki przy­je­cha­ła w wie­ku 15 lat. Obec­nie, doświad­cze­nie pozwa­la jej mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać oka­zje, jakie two­rzy dzi­siej­szy rynek. Jak pod­kre­śla, wybie­ra­jąc agen­ta war­to postę­po­wać — jak przy każ­dej innej sytu­acji zatrud­nia­nia kogoś — spraw­dzić refe­ren­cje i doświad­cze­nie. Agent nie­ru­cho­mo­ści, któ­ry odno­si suk­ce­sy to rów­nież duże praw­do­po­do­bień­stwo, iż my sami dobrze sprze­da­my lub kupi­my naszą nie­ru­cho­mość za jego pośrednictwem.…