Wol­na wola jest pod­sta­wo­wym darem od Boga. Nie ma miło­ści bez wol­no­ści. Nie ma moż­li­wo­ści obda­ro­wy­wa­nia kogoś bez wol­nej woli. Dar wyni­ka z wol­no­ści, a nie przy­mu­su. Nie ma moż­li­wo­ści kocha­nia bez moż­li­wo­ści nie­ko­cha­nia. Tu jest sam rdzeń tego kim jeste­śmy, tu jest cen­trum nasze­go czło­wie­czeń­stwa. Wol­ność to pod­sta­wa wszyst­kie­go — twier­dzi w swym wideo felie­to­nie Andrzej Kumor