137 inter­wen­cji odno­to­wa­ła zako­piań­ska poli­cja w cią­gu ostat­niej doby. Na Kru­pów­kach było nawet kil­ka tysię­cy tury­stów – sza­cu­je poli­cja. Poja­wi­ły się gru­py tań­czą­cych osób. Docho­dzi­ło do awan­tur. Dwie oso­by usły­sza­ły zarzu­ty ata­ku i znie­wa­że­nia policjantów.
Jak rela­cjo­no­wał PAP rzecz­nik zako­piań­skiej poli­cji Roman Wie­czo­rek, zabez­pie­cze­nie sobot­nie­go Pucha­ru Świa­ta w sko­kach nar­ciar­skich na Wiel­kiej Kro­kwi prze­bie­gło spo­koj­nie, nato­miast po zakoń­cze­niu zawo­dów tłu­my tury­stów oble­ga­ły Krupówki.

 

–  Ape­lo­wa­li­śmy o zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go, nosze­nie mase­czek, ale gru­py osób sta­wa­ły się coraz bar­dziej agre­syw­ne i wul­gar­ne oraz stwa­rza­ły nie­bez­pie­czeń­stwo dla innych tury­stów odpo­czy­wa­ją­cych pod Tatra­mi – powie­dział rzecz­nik policji.

Na Kru­pów­kach, podob­nie jak poprzed­niej nocy, two­rzy­ły się grup­ki tań­czą­cych i śpie­wa­ją­cych osób, któ­re upo­mi­na­ła poli­cja. Takie zma­ga­nia tury­stów z poli­cją trwa­ły całą noc z sobo­ty na nie­dzie­lę nie­mal do godzin porannych.

Poli­cja zatrzy­ma­ła sie­dem osób: dwie oso­by usły­sza­ły zarzu­ty ata­ku i znie­wa­że­nia poli­cjan­tów, a czte­ry oso­by zosta­ły zatrzy­ma­ne do wytrzeź­wie­nia. Łącz­nie w całym powie­cie poli­cja inter­we­nio­wa­ła 137 razy.


 

PAP