Nowe zasady administrowania małymi spadkami

Tłumaczenie przybliżone, wersja oryginalna poniżej

Od 1 kwietnia 2021 r. administrowanie niewielkimi spadkami będzie łatwiejsze i tańsze.
Każdy majątek o wartości 150 000 dol. lub mniej będzie mógł zostać przekazany przy znacznie mniejszej biurokracji i kosztach oraz szybciej.
Aktywa, które są współwłasnością lub na których znajduje się wskazany spadkobierca, nie wymagały i nie wymagają testamentu (uznania przez sąd) testamentu lub wyznaczenia syndyka masy spadkowej (trustee), który zarządza spadkiem, jeśli nie ma testamentu.

Inne aktywa mogą być przekazane bez testamentu, ale oszczędności lub inwestycje generalnie nie , ponieważ instytucje finansowe wymagają świadectwa powoływania Certificate of Appointment – dokumentu wydanego przez sąd wyznaczający syndyka masy spadkowej, chyba że kwoty są bardzo małe. Instytucje finansowe chcą mieć pewność, że przekazują środki odpowiedniej osobie.

Wniosek do sądu będzie prostszy. Niektóre dokumenty uzupełniające nie będą wymagane, takie jak oświadczenie o doręczeniu (dowód, że dokument został doręczony danej osobie). Dostępne będą pisemne poradniki pomagające w wypełnianiu formularzy.

W przypadku braku testamentu sąd często wymaga wniesienia kaucji (bond), która jest gwarancją, że syndyk będzie uczciwie zarządzać spadkiem. Sąd może uchylić konieczność wniesienia kaucji (bond) , jeżeli uzna, że beneficjenci są dostatecznie chronieni lub jeśli wszyscy zgodzą się na odstąpienie od kaucji. Uzyskanie bondu jest kosztowne, nie każda firma ubezpieczeniowa je wydaje, a wykup kaucji wymaga nakazu sądowego. W przypadku małego majątku nie będzie już wymagane wpłacanie kaucji.
Zmiany w prawie pozwolą jednak zachować ochronę nieletnich i osób szczególnie narażonych.

Coraz więcej dokumentów składanych jest w sądach w trybie on-line co eliminuje również czekanie w kolejce, konieczność ustalenia  właściwego miejsca i umożliwia uzyskanie szybkich odpowiedzi na pytania.


Small Estates
It will be easier and cheaper to administer small estates commencing April 1, 2021.
Any estate of $ 150,000 or less will be able to be processed with much less paperwork and expense and will be quicker.
Assets that are jointly owned or on which there is a named beneficiary do not and did not require probate ( recognition by the court ) of a will or the naming of an estate trustee to administer the estate if there is no will.
Other assets may pass without a will but savings or investments, could generally not be accessed because the financial institution required a Certificate of Appointment – a document issued by the court naming an estate trustee, unless the amounts were very small. Financial institutions want to ensure that they are giving the funds to the right person.
The application to the court will be simpler. Some supporting documents will not be required, such as an affidavit of service ( proof that a document has been delivered to a person ). There will be written guides to assist individuals in completing the forms. Where there is no will, often the court requires the posting of a bond, a guarantee that the estate trustee will honestly administer the estate. A court can waive the necessity of a bond if the court is persuaded that the beneficiaries are sufficiently protected or if they all agree to waive the bond. Obtaining a bond is costly, not every insurance company gives them and a court order is required to surrender the bond. In small estates it will no longer be required that a bond be posted.
The changes to the law will, however, preserve protection for minors and vulnerable people. With more and more documents being filed on-line in courts it will also eliminate waiting in line, trying to figure out where is the proper place to go and getting quick answers to questions.

 

 

Marek S. Malicki, L.L.B

Barrister, Solicitor, Notary Public

Phone: (905) 274-1650 Fax: 905-274-1652

Email: Marek@MalickiSanchezLaw.com Web: MalickiSanchezLaw.com

650 Lakeshore Road East, MISSISSAUGA, ON  L5G 1J6