Nowe zasa­dy admi­ni­stro­wa­nia mały­mi spadkami

Tłu­ma­cze­nie przy­bli­żo­ne, wer­sja ory­gi­nal­na poniżej

Od 1 kwiet­nia 2021 r. admi­ni­stro­wa­nie nie­wiel­ki­mi spad­ka­mi będzie łatwiej­sze i tańsze.
Każ­dy mają­tek o war­to­ści 150 000 dol. lub mniej będzie mógł zostać prze­ka­za­ny przy znacz­nie mniej­szej biu­ro­kra­cji i kosz­tach oraz szybciej.
Akty­wa, któ­re są współ­wła­sno­ścią lub na któ­rych znaj­du­je się wska­za­ny spad­ko­bier­ca, nie wyma­ga­ły i nie wyma­ga­ją testa­men­tu (uzna­nia przez sąd) testa­men­tu lub wyzna­cze­nia syn­dy­ka masy spad­ko­wej (tru­stee), któ­ry zarzą­dza spad­kiem, jeśli nie ma testamentu.

Inne akty­wa mogą być prze­ka­za­ne bez testa­men­tu, ale oszczęd­no­ści lub inwe­sty­cje gene­ral­nie nie , ponie­waż insty­tu­cje finan­so­we wyma­ga­ją świa­dec­twa powo­ły­wa­nia Cer­ti­fi­ca­te of Appo­int­ment — doku­men­tu wyda­ne­go przez sąd wyzna­cza­ją­cy syn­dy­ka masy spad­ko­wej, chy­ba że kwo­ty są bar­dzo małe. Insty­tu­cje finan­so­we chcą mieć pew­ność, że prze­ka­zu­ją środ­ki odpo­wied­niej osobie.

Wnio­sek do sądu będzie prost­szy. Nie­któ­re doku­men­ty uzu­peł­nia­ją­ce nie będą wyma­ga­ne, takie jak oświad­cze­nie o dorę­cze­niu (dowód, że doku­ment został dorę­czo­ny danej oso­bie). Dostęp­ne będą pisem­ne porad­ni­ki poma­ga­ją­ce w wypeł­nia­niu formularzy.

W przy­pad­ku bra­ku testa­men­tu sąd czę­sto wyma­ga wnie­sie­nia kau­cji (bond), któ­ra jest gwa­ran­cją, że syn­dyk będzie uczci­wie zarzą­dzać spad­kiem. Sąd może uchy­lić koniecz­ność wnie­sie­nia kau­cji (bond) , jeże­li uzna, że bene­fi­cjen­ci są dosta­tecz­nie chro­nie­ni lub jeśli wszy­scy zgo­dzą się na odstą­pie­nie od kau­cji. Uzy­ska­nie bon­du jest kosz­tow­ne, nie każ­da fir­ma ubez­pie­cze­nio­wa je wyda­je, a wykup kau­cji wyma­ga naka­zu sądo­we­go. W przy­pad­ku małe­go mająt­ku nie będzie już wyma­ga­ne wpła­ca­nie kaucji.
Zmia­ny w pra­wie pozwo­lą jed­nak zacho­wać ochro­nę nie­let­nich i osób szcze­gól­nie narażonych.

Coraz wię­cej doku­men­tów skła­da­nych jest w sądach w try­bie on-line co eli­mi­nu­je rów­nież cze­ka­nie w kolej­ce, koniecz­ność usta­le­nia  wła­ści­we­go miej­sca i umoż­li­wia uzy­ska­nie szyb­kich odpo­wie­dzi na pytania.


Small Esta­tes
It will be easier and che­aper to admi­ni­ster small esta­tes com­men­cing April 1, 2021.
Any esta­te of $ 150,000 or less will be able to be pro­ces­sed with much less paper­work and expen­se and will be quicker.
Assets that are join­tly owned or on which the­re is a named bene­fi­cia­ry do not and did not requ­ire pro­ba­te ( reco­gni­tion by the court ) of a will or the naming of an esta­te tru­stee to admi­ni­ster the esta­te if the­re is no will.
Other assets may pass witho­ut a will but savings or inve­st­ments, could gene­ral­ly not be acces­sed becau­se the finan­cial insti­tu­tion requ­ired a Cer­ti­fi­ca­te of Appo­int­ment – a docu­ment issu­ed by the court naming an esta­te tru­stee, unless the amo­unts were very small. Finan­cial insti­tu­tions want to ensu­re that they are giving the funds to the right person.
The appli­ca­tion to the court will be sim­pler. Some sup­por­ting docu­ments will not be requ­ired, such as an affi­da­vit of servi­ce ( pro­of that a docu­ment has been deli­ve­red to a per­son ). The­re will be writ­ten guides to assist indi­vi­du­als in com­ple­ting the forms. Whe­re the­re is no will, often the court requ­ires the post­ing of a bond, a guaran­tee that the esta­te tru­stee will hone­stly admi­ni­ster the esta­te. A court can waive the neces­si­ty of a bond if the court is per­su­aded that the bene­fi­cia­ries are suf­fi­cien­tly pro­tec­ted or if they all agree to waive the bond. Obta­ining a bond is costly, not eve­ry insu­ran­ce com­pa­ny gives them and a court order is requ­ired to sur­ren­der the bond. In small esta­tes it will no lon­ger be requ­ired that a bond be posted.
The chan­ges to the law will, howe­ver, pre­se­rve pro­tec­tion for minors and vul­ne­ra­ble people. With more and more docu­ments being filed on-line in courts it will also eli­mi­na­te waiting in line, try­ing to figu­re out whe­re is the pro­per pla­ce to go and get­ting quick answers to questions.

 

 

Marek S. Malic­ki, L.L.B

Bar­ri­ster, Soli­ci­tor, Nota­ry Public

Pho­ne: (905) 274‑1650 Fax: 905–274-1652

Ema­il: Marek@MalickiSanchezLaw.com Web: MalickiSanchezLaw.com

650 Lake­sho­re Road East, MISSISSAUGA, ON  L5G 1J6