“Szef MSZ Zbi­gniew Rau 8 stycz­nia br. pod­jął decy­zję o odwo­ła­niu Jaro­sła­wa Nowa­ka ze sta­no­wi­ska peł­no­moc­ni­ka rzą­du ds. kon­tak­tów z dia­spo­rą żydow­ską” — poin­for­mo­wał rzecz­nik resor­tu spraw zagra­nicz­nych Łukasz Jasina.
Peł­no­moc­nik rzą­du ds. kon­tak­tów z dia­spo­rą żydow­ską Jaro­sław Marek Nowak w wywia­dzie dla żydow­skiej  gaze­ty wyda­wa­nej w Wiel­kiej bry­ta­nii “Jewish News” skry­ty­ko­wał dzia­ła­nia PiS wobec śro­do­wisk żydowskich.

Nowak nazwał nowe­li­za­cję usta­wy o IPN — któ­ra mia­ła zapo­biec przy­pi­sy­wa­niu Pol­sce współ­od­po­wie­dzial­no­ści za Holo­kaust — “jed­ną z naj­głup­szych popra­wek, jakie kie­dy­kol­wiek poja­wi­ły się w pra­wie”. Stwier­dził też, że Pol­ska “w pew­nym momen­cie” będzie musia­ła zro­bić coś w kwe­stii zwro­tu bez­spad­ko­we­go mie­nia żydow­skie­go. Przy­po­mnij­my, że cho­dzi odszko­do­wa­nie za wyli­czo­ny z grub­sza mają­tek Żydów pol­skich, do któ­re­go nie zgła­sza­ją się spad­ko­bier­cy. Wię­cej na ten temat poniżej.

W ponie­dzia­łek rzecz­nik resor­tu dyplo­ma­cji Łukasz Jasi­na poin­for­mo­wał na Twit­te­rze, że szef MSZ Zbi­gniew Rau 8 stycz­nia br. pod­jął decy­zję o odwo­ła­niu Jaro­sła­wa Nowa­ka z zaj­mo­wa­ne­go stanowiska.

reklama

 

Jacek Bar­to­siak i Leszek Sykul­ski o pro­ble­mie rosz­czeń żydowskich