28-let­nia Rosi­ne Cho­uinard Chau­ve­au, mło­da aktor­ka i mat­ka z Quebe­cu zmar­ła w czwar­tek w ocze­ki­wa­niu na ope­ra­cję sta­jąc się — ofia­rą ogól­no­kra­jo­we­go sys­te­mu segre­ga­cji stwo­rzo­ne­go, by zro­bić miej­sce dla pacjen­tów z COVID-19.

Déle­sta­ge , jak to się nazy­wa w Quebe­cu, to prak­ty­ka pole­ga­ją­ca na prze­sta­wia­niu zaso­bów sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej w celu spro­sta­nia kry­zy­so­wi, co może ozna­czać taso­wa­nie pie­lę­gnia­rek mię­dzy szpi­ta­la­mi w zależ­no­ści od licz­by pacjen­tów lub odwo­ły­wa­nie lub odkła­da­nie pro­ce­dur uzna­nych za sto­sun­ko­wo mało priorytetowe.

Ponad mie­siąc temu urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia w Quebe­cu powie­dzie­li, że w cza­sie gdy licz­ba przy­pad­ków COVID-19 rosła, że ​​pro­ces odkła­da­nia i odwo­ły­wa­nia ope­ra­cji praw­do­po­dob­nie będzie miał wie­le konsekwencji.

Dr Lucie Opa­tr­ny, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej 11 stycz­nia wspo­mnia­ła kon­kret­nie o odwo­ła­niu kolo­no­sko­pii, któ­rych celem było bada­nie prze­sie­wo­we na raka, prze­szcze­pach nerek od żywych daw­ców, wsz­cze­pie­niu sta­wów i waż­nych kon­sul­ta­cjach. Wkrót­ce potem zaczę­to odwo­ły­wać nie­któ­re ope­ra­cje kardiologiczne.