Od przy­szłe­go mie­sią­ca w nie­któ­rych czę­ściach regio­nu Peel obo­wiąz­ko­we będzie zakła­da­nie twa­rzy pod­czas jaz­dy trans­por­tem publicznym.

Bur­mistrz Bramp­ton Patrick Brown zade­cy­do­wał, że od 2 lip­ca, że pasa­że­ro­wie korzy­sta­ją­cy z Bramp­ton Trans­it będą zobo­wią­za­ni do nosze­nia maski na twarz.

Brown twier­dzi, że może to być nie­me­dycz­na maska, sza­lik lub inny rodzaj osło­ny twarzy.

Dyrek­ty­wa bur­mi­strza idzie o krok dalej niż zale­ce­nie Bramp­ton Trans­it, któ­re­go kie­row­nic­two,  „zde­cy­do­wa­nie zachę­ca się” pasa­że­rów do nosze­nia nie­me­dycz­nej maski na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, ter­mi­na­lach i w auto­bu­sach, w któ­rych fizycz­ne dystan­so­wa­nie nie zawsze jest możliwe.

W Toron­to korzy­sta­ją­cy z TTC nie są zobo­wią­za­ni do zakła­da­nia maski na twarz, cho­ciaż jest to “zde­cy­do­wa­nie zalecane”.