Set­ki osób zebra­ło się w sobo­tę po połu­dniu przed Aresz­tem Śled­czym w Edmon­ton, by pro­te­sto­wać prze­ciw­ko aresz­to­wa­niu pasto­ra Jame­sa Coatesa.

Coates, pastor kościo­ła Gra­ce­Li­fe został aresz­to­wa­ny za zła­ma­nie prze­pi­sów anty­co­vi­do­wych   i począt­ko­wo miał zostać zwol­nio­ny za kau­cją śro­dę. Jed­nak Coates został zatrzy­ma­ny w aresz­cie po tym, jak odrzu­cił przed sędzią warun­ki zwol­nie­nia w tym nie odpra­wia­nie nabo­żeństw z udzia­łem wier­nych co dopro­wa­dzi­ło do  aresztowania.

Pro­te­stu­ją­cy  przed wię­zie­niem — wska­zu­je CBC — nie dystan­so­wa­li się spo­łecz­nie a wie­lu nie mia­ło masek.

Coates ma 24 lute­go ponow­nie  sta­nąć przed sędzią.

Odręb­ny pro­test prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom anty­pan­de­micz­nym odbył się w Edmon­ton w sobo­tę przed legislaturą.