Według infor­ma­cji zawar­tych na rzą­do­wej stro­nie infor­ma­cyj­nej, oso­by już zwol­nio­ne z 14-dnio­wej kwa­ran­tan­ny — takie jak pra­cow­ni­cy nie­zbęd­ni, pra­cow­ni­cy trans­gra­nicz­ni i oso­by leczo­ne — są rów­nież zwol­nio­ne z kwa­ran­tan­ny hotelowej.

Mało­let­ni bez opie­ki są rów­nież zwol­nie­ni, podob­nie jak oso­by podró­żu­ją­ce z powo­dów loso­wych, takie jak uczest­ni­cy pogrze­bów, o ile uzy­ska­ją wstęp­ną zgo­dę rządu .

Ogól­nie rzecz bio­rąc, podróż­ni, któ­rzy są zobo­wią­za­ni do pod­da­nia kwa­ran­tan­nie — w tym stu­den­ci wra­ca­ją­cy do domu z zagra­ni­cy — będą musie­li zare­zer­wo­wać pokój w hote­lu kwarantannowym.

„Nasz rząd mówi bar­dzo jasno, że bar­dzo nie­wie­le zwol­nień zosta­nie zaak­cep­to­wa­nych i są one napraw­dę zwią­za­ne z naj­waż­niej­szy­mi podró­ża­mi” — powie­dzia­ła w pią­tek mini­ster zdro­wia Pat­ty Hajdu .

Oso­by, któ­re mają pyta­nia doty­czą­ce zwol­nień z podró­ży, mogą zadzwo­nić na rzą­do­wą linię infor­ma­cyj­ną COVID-19 pod numer 1–833-784‑4397. Trze­ba się jed­nak liczyć z dłu­gim cza­sem oczekiwania.