Dla odmia­ny dziś pro­po­nu­ję piz­zę, każ­da kuch­nia regio­nal­na ma taką potra­wę w któ­rej moż­na wyko­rzy­stać reszt­ki wędlin, warzyw. Wystar­czy tro­chę sosu pomi­do­ro­we­go i goto­we. My mamy bigos, Rosja­nie zapie­kan­ki i kocioł­ki, a Wło­si pizzę …

Pizza

Nie znam oso­by, któ­ra nie lubi­ła­by piz­zy. Ogrom­na ilość rodza­jów i sze­ro­ka gama dodat­ków tra­fi nie­mal w każ­dy gust, czy to będzie wege­ta­ria­nin czy miło­śnik wyro­bów mię­snych. Tym spo­so­bem piz­za opa­no­wa­ła cały świat, nie­mal we wszyst­kich zakąt­kach nasze­go glo­bu moż­na tra­fić na mniej lub bar­dziej zaadop­to­wa­ną piz­zę. Zapra­szam zatem na pol­ski wariant tego przy­sma­ku i życzę smacznego.

ZAWIJANA PIZZA

Prze­pis pro­sty, szyb­ki i bar­dzo efek­tow­ny. Moż­li­wość uży­cia wie­lu róż­nych dodatków.

Cia­sto:

    350 g mąki pszennej

    50 ml cie­płe­go mleka

    20 g świe­żych drożdży

    1 łyż­ka cukru

    100 ml cie­płej wody

    3–4 łyż­ki oli­wy z oliwek

    1/2 łyżecz­ki soli

Dodat­ko­wo:

    2 łyż­ki prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go (sosu do pizzy)

    3 łyż­ki kukurydzy

    2 łyż­ki czar­nych oliwek

    2 łyż­ki suszo­nych pomidorów

    1 łyżecz­ka posie­ka­nych list­ków oregano

    szczyp­ta ziół prowansalskich

    100 g żół­te­go sera

Do kub­ka wsy­pać świe­że droż­dże. Następ­nie dodać z 100 ml cie­płe­go (nie gorą­ce­go!) mle­ka, cukier i łyż­kę mąki, wymie­szać. Odsta­wia­my na 10 min do wyro­śnię­cia. Do więk­szej miski wsy­pu­je­my mąkę, doda­je­my wyro­śnię­ty roz­czyn oraz pozo­sta­łe skład­ni­ki. Przed przy­stą­pie­niem do wyra­bia­nia cia­sta sma­ru­je­my ręce łyż­ką oli­wy (wte­dy faj­nie cia­sto odcho­dzi od rąk, a nie przy­kle­ja się).

Wyra­bia­my cia­sto przy­naj­mniej 5–10 minut. Po tym cza­sie wyro­bio­ne cia­sto wkła­da­my z powro­tem do dużej miski, zakry­wa­my ście­recz­ką i odsta­wia­my w cie­płe miej­sce na godzin­kę, aby ład­nie wyrosło.

Wyro­śnię­te cia­sto wał­ku­je­my w kształt koła. Naci­na­my w rów­nych odstę­pach (zaczy­na­jąc cen­tral­nie od środ­ka aż do ok. 2–3 cm od brze­gu). Boki cia­sta sma­ru­je­my sosem pomi­do­ro­wym, posy­pu­je­my przy­pra­wa­mi, nakła­da­my pokro­jo­ne oliw­ki, pomi­do­ry kok­taj­lo­we, suszo­ne pomi­do­ry i kuku­ry­dzę. Posy­pu­je­my tak­że star­tą moz­za­rel­lą lub ukła­da­my w rów­nych odstę­pach pla­ster­ki żół­te­go sera.

Łapie­my za nacię­cia (od środ­ka cia­sta) i sca­la­my z resz­tą cia­sta. Piec 15–20 minut w tem­pe­ra­tu­rze 220 stopni.

PALUCHY SEROWE

Sero­we palu­chy to prze­ką­ska, któ­ra posma­ku­je wszyst­kim. Zwi­ja­ne cia­sto droż­dżo­we wraz z ulu­bio­ny­mi dodat­ka­mi (oliw­ki, kuku­ry­dza, sos pomi­do­ro­wy) oraz ulu­bio­nym star­tym serem (moz­za­rel­la, Gra­na Pada­no, lub Cheddar).

Skład­ni­ki:

    25 g świe­żych drożdży

    400 g mąki pszennej

    1 łyż­ka cukru

    100 ml cie­płe­go mleka

    100 ml cie­płej wody

    1/2 łyżecz­ki soli

    1 ząbek czosnku

    80 ml oli­wy z oliwek

    1 łyż­ka posie­ka­ne­go ore­ga­no (świe­że zio­ła najlepsze)

    1 łyż­ka posie­ka­nych czar­nych oliwek

    roz­trze­pa­ne jaj­ko do posma­ro­wa­nia wierzchu

Dodat­ko­wo:

  3 łyż­ki prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go (sosu do pizzy)

    2 łyż­ki czar­nych oliwek

    4 łyż­ki kukurydzy

    100 g star­tej mozzarelli

Do misecz­ki wkru­szyć droż­dże, dodać cie­płe mle­ko ok.1/2 szklan­ki, łyż­kę cukru i łyż­kę mąki. Dobrze wymie­szać i odsta­wić na przy­naj­mniej 10 min., żeby wyro­sło. Roz­czyn powi­nien zde­cy­do­wa­nie zwięk­szyć swo­ją objętość.

Do dru­gie­go więk­sze­go naczy­nia z mąką wlać roz­czyn, wodę, sól, oli­wę z oli­wek i zagnieść cia­sto ręką. Moż­na trosz­kę pod­sy­pać mąką, lecz nie prze­sa­dzać z ilo­ścią doda­nej mąki, bo cia­sto póź­niej może wyjść nie­co twar­da­we. Doda­je­my tak­że drob­no pokro­jo­ne oliw­ki, posie­ka­ne ore­ga­no. Po 5‑minutowym wyra­bia­niu cia­sto powin­no być już sprę­ży­ste i nie­kle­ją­ce się do ręki. Naczy­nie przy­kryć ście­recz­ką i odsta­wić na godzin­kę w cie­płe miejsce.

Wyro­śnię­te cia­sto dzie­li­my na dwie rów­ne czę­ści i każ­dą roz­wał­ku­je­my w kształt pro­sto­ką­ta. Na poło­wie każ­de­go pro­sto­ką­ta sma­ru­je­my prze­cie­rem pomi­do­ro­wym, nakła­da­my kuku­ry­dzę, oliw­ki i posy­pu­je­my więk­szo­ścią star­te­go sera.

Farsz nakry­wa­my pozo­sta­łym cia­stem. Naci­na­my w rów­nych odstę­pach. Każ­dy dłu­gi paluch skrę­ca­my dwa razy.

Nasze palu­chy ukła­da­my w rów­nych odstę­pach na papie­rze do pie­cze­nia. Sma­ru­je­my wierzch roz­trze­pa­nym jaj­kiem i posy­pu­je­my odro­bi­ną star­te­go sera. Piec 15–20 minut w tem­pe­ra­tu­rze 220 stopni.

Smacz­ne­go!

Bogu­sław Sypień