Msza pod prze­wod­nic­twem abp. Jana Romeo Paw­łow­skie­go z Waty­ka­nu, finał akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Smak miło­sier­dzia” i taca na roz­bu­do­wę Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Płoc­ku, znaj­du­ją się w pro­gra­mie obcho­dów 90. rocz­ni­cy pierw­sze­go obja­wie­nia się Jezu­sa Miło­sier­ne­go św. sio­strze Fau­sty­nie Kowalskiej.

Z powo­du pan­de­mii orga­ni­za­to­rzy uro­czy­sto­ści zapra­sza­ją wszyst­kich czci­cie­li Boże­go miło­sier­dzia do ducho­wej łącz­no­ści z płoc­kim „Betle­jem Miłosierdzia”.

22 lute­go przy­pa­da 90. rocz­ni­ca pierw­sze­go obja­wie­nia Jezu­sa Miło­sier­ne­go św. sio­strze Fau­sty­nie. 22 lute­go 1931 r. w klasz­to­rze sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia w Płoc­ku przy Sta­rym Ryn­ku 14 św. sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska po raz pierw­szy ujrza­ła Jezu­sa w obra­zie „Jezu ufam Tobie”.

Jezus powie­dział wte­dy do sio­stry Fau­sty­ny: „Wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz, z pod­pi­sem: Jezu, ufam Tobie. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świe­cie. Obie­cu­ję, że dusza, któ­ra czcić będzie ten obraz, nie zgi­nie. Obie­cu­ję tak­że, już tu na zie­mi, zwy­cię­stwo nad nie­przy­ja­ciół­mi, a szcze­gól­nie w godzi­nę śmier­ci. Ja sam bro­nić ją będę jako swej chwa­ły” (Dz. 47–48).

reklama

Głów­ne uro­czy­sto­ści rocz­ni­co­we odbę­dą się w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dziu w Płoc­ku (któ­re znaj­du­je się na tere­nie płoc­kie­go klasz­to­ru), w ponie­dzia­łek 22 lute­go o godzi­nie 17.00. Uro­czy­stej Eucha­ry­stii będzie prze­wod­ni­czył abp Jan Romeo Paw­łow­ski, sekre­tarz ds. Repre­zen­ta­cji Papie­skich w Sekre­ta­ria­cie Sta­nu Sto­li­cy Apo­stol­skiej. Wygło­si on rów­nież homi­lię. Eucha­ry­stię będą kon­ce­le­bro­wa­li: biskup płoc­ki Piotr Libe­ra, biskup pomoc­ni­czy Miro­sław Milew­ski, rek­tor sank­tu­arium ks. dr Tomasz Brze­ziń­ski, księ­ża z insty­tu­cji die­ce­zjal­nych. Opra­wę muzycz­ną uro­czy­sto­ści zapew­ni chór „Har­fa”.

Z racji na ogra­ni­cze­nia pan­de­micz­ne wszy­scy czci­cie­le Boże­go Miło­sier­dzia zapro­sze­ni są do ducho­wej łącz­no­ści z Sank­tu­arium Miło­sier­dzia w Płoc­ku – Eucha­ry­stia będzie trans­mi­to­wa­na na ante­nie Kato­lic­kie­go Radia Die­ce­zji Płockiej.

Po głów­nej Mszy św. rocz­ni­co­wej odbę­dzie się finał cało­rocz­nej akcji „Smak miło­sier­dzia”, w ramach któ­rej przy­go­to­wa­no 1080 paczek z żyw­no­ścią i środ­ka­mi higie­nicz­ny­mi, dla płoc­czan żyją­cych w trud­nych warun­kach materialnych.

***

Św. s. Fau­sty­na Kowal­ska (1905–1938) w wie­ku 20 lat wstą­pi­ła do Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Miło­sier­dzia w War­sza­wie. W 1930 r. św. Fau­sty­na zamiesz­ka­ła w klasz­to­rze Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia w Płoc­ku. Dnia 22 lute­go 1931 r., w pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 26-let­nia Fau­sty­na po raz pierw­szy ujrza­ła Jezu­sa Miło­sier­ne­go w obra­zie „Jezu, ufam Tobie”.

Wyda­rze­nie to tak opi­sa­ła w swo­im „Dzien­nicz­ku” (powsta­wał w latach 1934–1938): „Wie­czo­rem, kie­dy byłam w celi, ujrza­łam Pana Jezu­sa ubra­ne­go w sza­cie bia­łej. Jed­na ręka wznie­sio­na do bło­go­sła­wień­stwa, a dru­ga doty­ka­ła sza­ty na pier­siach. Z uchy­le­nia sza­ty na pier­siach wycho­dzi­ły dwa wiel­kie pro­mie­nie: jeden czer­wo­ny, a dru­gi bla­dy /…/. Po chwi­li powie­dział mi Jezus: wyma­luj obraz według rysun­ku, któ­ry widzisz z pod­pi­sem: +Jezu, ufam Tobie+. Pra­gnę, aby ten obraz czczo­no naj­pierw w kapli­cy waszej i na całym świecie”.

S. Fau­sty­na usły­sza­ła też życze­nie, doty­czą­ce usta­no­wie­nia w koście­le Świę­ta Miło­sier­dzia Boże­go. Wola Pana wypeł­ni­ła się, gdy powstał słyn­ny obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go z pod­pi­sem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wpro­wa­dził nowe świę­to kościel­ne – Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Bożego.

Na tere­nie klasz­to­ru Zgro­ma­dze­nia Sióstr Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia przy Sta­rym Ryn­ku znaj­du­je się Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, a w nim kapli­ca z obra­zem Jezu­sa Miło­sier­ne­go i reli­kwia­mi św. Fau­sty­ny. Odwie­dza­ją je piel­grzy­mi z Pol­ski i całe­go świa­ta, rocz­nie oko­ło 14–15 tysię­cy osób. W cią­gu minio­nych 8 lat miej­sce w miej­scu obja­wień modli­li się piel­grzy­mi z 74 kra­jów. Aktu­al­nie trwa kom­plek­so­wa roz­bu­do­wa tego sank­tu­arium. Doce­lo­wo powsta­je kościół na 1,5 tys. miejsc, 50-oso­bo­wy dom piel­grzy­ma, nowe Muzeum św. Sio­stry Faustyny.

W 80. rocz­ni­cę obja­wień św. Fau­sty­ny, 22 lute­go 2011 r., biskup płoc­ki Piotr Libe­ra przy­jął w swym her­bie bisku­pim wize­ru­nek Jezu­sa Miło­sier­ne­go i zawo­ła­nie: „Jesu, in Te con­fi­do – Deus Cari­tas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miło­ścią”. W liście paster­skim do wier­nych napi­sał wte­dy, że wize­ru­nek Chry­stu­sa z wizji św. Fau­sty­ny „ma przy­po­mi­nać, że zawsze jeste­śmy obję­ci czu­łą Miło­ścią Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kocha­na, nawet, gdy zosta­je odrzu­co­na, wciąż cze­ka na grzesz­ni­ka i dla każ­de­go ma otwar­te ramiona”.