Tek­sas i Mis­si­si­pi zno­szą nakaz zakła­da­nia masek ogła­sza­ją, że wszyst­kie fir­my mogą pra­co­wać ze 100% wydaj­no­ścią, pod­czas gdy urzęd­ni­cy służ­by zdro­wia ostrze­ga­ją, aby nie łago­dzić ograniczeń

Guber­na­tor Tek­sa­su Greg Abbott ogło­sił we wto­rek, że nakaz doty­czą­cy nosze­nia masek w całym sta­nie nało­żo­ny osiem mie­się­cy temu zosta­nie znie­sio­ny 10 mar­ca, co spra­wi, że Tek­sas sta­nie się naj­więk­szym sta­nem w USA, któ­ry znie­sie obo­wią­zek masko­wa­nia  w związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią COVID-19. Fir­my z Tek­sa­su będą rów­nież mogły dzia­łać ze 100% wydaj­no­ścią, w tym bary i restauracje.

Guber­na­tor Mis­si­si­pi Tate Reeves wydał podob­ne oświad­cze­nie,  mimo że  CDC i przed­sta­wi­cie­le służ­by zdro­wia nadal zale­ca­ją, aby ludzie nosi­li maski i uni­ka­li tłu­mów, by ogra­ni­czyć prze­no­sze­nie wirusa.