Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że Jarosław Kaczyński nie namawiał mnie do przystąpienia do koalicji rządzącej — podkreślił we wtorek Paweł Kukiz. Wyraził nadzieję, że wkrótce dojdzie do jego kolejnej rozmowy z prezesem PiS.

Kukiz w TVN24 był pyta­ny o swo­je spo­tka­nie z pre­ze­sem PiS oraz czy Kaczyń­ski nama­wiał go pod­czas spo­tka­nia, by wszedł do rzą­dzą­cej koali­cji. “Mogę z całą odpo­wie­dzial­no­ścią i zgod­nie z praw­dą powie­dzieć: nie nama­wiał mnie do przy­stą­pie­nia do koali­cji” — oświad­czył poli­tyk Kukuz’15.

Przy­po­mniaw­szy swo­je postu­la­ty, m. in wpro­wa­dze­nia insty­tu­cji sędziów poko­ju, wybo­rów pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go w wybo­rach powszech­nych oraz zmia­ny ordy­na­cji wybor­czej poli­tyk zade­kla­ro­wał: “Pój­dę z każ­dym, kto zagwa­ran­tu­je mi reali­za­cję tych postu­la­tów i będzie wład­ny te postu­la­ty zre­ali­zo­wać”.

“Mam nadzie­ję, że wkrót­ce doj­dzie do dru­giej roz­mo­wy (z pre­ze­sem PiS), gdzie bar­dziej szcze­gó­ło­wo będzie­my oma­wiać te postu­la­ty. Przed­sta­wia­łem dosyć szcze­gó­ło­wo zało­że­nia usta­wy anty­ko­rup­cyj­nej, któ­rą dosta­łem w pre­zen­cie od byłe­go wice­pre­mie­ra Włoch (Luigie­go) Di Maio, sze­fa Ruchu Pię­ciu Gwiazd. Ta usta­wa świet­nie się spraw­dza we Wło­szech, zaha­mo­wa­ła pro­ces korup­cyj­ny” – zauwa­żył Kukiz.

Odno­sząc się do zapo­wie­dzi, że Soli­dar­na Pol­ska będzie gło­so­wać prze­ciw Fun­du­szo­wi Odbu­do­wy, Kukiz powie­dział: “Gdy­bym uwa­żał, że mają rację, to pro­wa­dził­bym rów­nież roz­mo­wy z panem Zio­brą, a tak roz­ma­wiam od cza­su do cza­su z panem Gowi­nem”. Według Kuki­za SP pre­zen­tu­je “zaścian­ko­we podej­ście do dzi­siej­szych cza­sów, a przed­sta­wi­cie­le tego ugru­po­wa­nia “w wie­lu spra­wach są nazbyt siermiężni”.