Toronto: “Świętowanie zaszczepienia”

Mia­sto Toron­to zaku­pi­ło dwa milio­ny różo­wych stic­ke­rów i usta­wia spe­cjal­ne punk­ty do robie­nia sobie zdjęć sel­fie w punk­tach szcze­pień w ramach kam­pa­nii pro­mo­wa­nia “wyszcze­pia­nia populacyjnego”.

ma to pomóc w prze­ko­na­niu osób, któ­re mają wąt­pli­wo­ści w spra­wie szczepionek.

Kam­pa­nia będzie pro­wa­dzo­na w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zachę­ca się do poka­zy­wa­nia różo­we­go pla­stra po szcze­pion­ko­we­go i zamiesz­cza­nia zdjęć.

W ramach „Pink Band Aid Cam­pa­ign” miesz­kań­cy Toron­to, któ­rzy otrzy­ma­ją szcze­pion­kę, otrzy­ma­ją rów­nież naklej­kę i będą mogli zro­bić sobie zdję­cie na sta­no­wi­sku do sel­fie znaj­du­ją­cym się w pobli­żu wyj­ścia z kliniki.

Brad Ross, rzecz­nik mia­sta, powie­dział, że sta­no­wi­sko do robie­nia sel­fie to spo­sób na „świę­to­wa­nie zaszcze­pie­nia”, a per­so­nel dopil­nu­je, aby w pobli­żu tych miejsc nie było tłoku.

Mia­sto w ramach kam­pa­nii kupi oko­ło dwóch milio­nów naklejek.

Będzie rów­nież moż­li­wość doda­nia różo­we­go  sym­bo­lu do awa­ta­rów w mediach społecznościowych.

W Toron­to będzie ponad 350 róż­nych loka­li­za­cji poda­ją­cych szcze­pion­ki COVID-19 nie licząc punk­tów. mobilnych.