1 mar­ca Pre­mier Doug Ford, eme­ry­to­wa­ny gene­rał Rick Hil­lier, bur­mistrz Mis­sis­sau­ga Bon­nie Crom­bie i dr Law­ren­ce Loh, głów­ny lekarz Peel, ogło­si­li otwar­cie kli­ni­ki maso­we­go szcze­pie­nia COVID-19 w Mis­sis­sau­ga. Tril­lium Health Part­ners (THP)

Stwo­rzo­na we współ­pra­cy THP, UTM i Peel Public Health, kli­ni­ka będzie poda­wać do 2000 szcze­pio­nek dzien­nie do koń­ca mar­ca i może wzro­snąć do 4000 dzien­nie w kolej­nych fazach.

W komu­ni­ka­cie pra­so­wym THP infor­mu­je, że nowa kli­ni­ka szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19, zlo­ka­li­zo­wa­na w Cen­trum rekre­acji, lek­kiej atle­ty­ki i odno­wy bio­lo­gicz­nej UTM (RAWC), “zapew­nia wygod­ny dostęp spo­łecz­no­ści i umoż­li­wia per­so­ne­lo­wi kli­ni­ki szcze­pio­nek bez­piecz­ne, wydaj­ne i szyb­kie zwięk­sze­nie licz­by szcze­pień w nad­cho­dzą­cych tygodniach ”.

Kli­ni­ka jest czyn­na od 8:00 do 20:00, 7 dni w tygo­dniu, w tym w święta.

Szcze­pion­ki  będą poda­wa­ne gru­pom prio­ry­te­to­wym tyl­ko po wcze­śniej­szym umó­wie­niu, a walk-in nie będzie dozwo­lo­ny. Miesz­kań­cy w wie­ku 80 lat i star­si (uro­dze­ni w 1941 roku lub wcze­śniej)  mogą od nad­cho­dzą­ce­go tygo­dnia sko­rzy­stać z sys­te­mu rezer­wa­cji onli­ne i telefonicznego.