Arcy­bi­skup Van­co­uver przy­łą­czył się do wal­ki z ogra­ni­cze­nia­mi COVID doty­czą­cy­mi zgro­ma­dzeń kościelnych
Decy­zja arcy­bi­sku­pa Micha­ela Mil­le­ra nastą­pi­ła po tym, jak trzy kościo­ły pro­te­stanc­kie z Fra­ser Val­ley zło­ży­ły wła­sną pety­cję prze­ciw­ko naka­zom, twier­dząc, że ogra­ni­cza­ją one wol­ność wyznania.

Rzym­sko­ka­to­lic­ki arcy­bi­skup Van­co­uver przy­łą­czył się do trzech kościo­łów w spo­rze praw­nym prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom  nabo­żeństw kościel­nych, doma­ga­jąc się znie­sie­nia naka­zów wyda­nych przez biu­ro dr Bon­nie Hen­ry, któ­re ogra­ni­cza­ją   spra­wo­wa­nie Mszy św. i nabożeństw.

W swo­jej pety­cji arcy­bi­skup stwier­dza, że 19 lute­go wysłał list do Hen­ry , zauwa­ża­jąc, że w wie­rze kato­lic­kiej nie­dziel­na Eucha­ry­stia jest fun­da­men­tem i uko­ro­no­wa­niem całej chrze­ści­jań­skiej wiary.

„Obo­wią­zek oso­bi­ste­go uczest­ni­cze­nia we Mszy św. w nie­dzie­le doty­czy wszyst­kich kato­li­ków, chy­ba że uspra­wie­dli­wia­ją ich wzglę­dy zdro­wot­ne” — czy­ta­my w liście. „Powo­dem oso­bi­ste­go odda­wa­nia czci Bogu jest to, że Chry­stus Pan, przez posłu­gę kapła­na, ofia­ru­je się Bogu Ojcu, zasad­ni­czo obec­ny pod posta­cia­mi chle­ba i wina, i daje sie­bie jako pokarm ducho­wy wier­nym zjed­no­czo­nym z jego ofiarą”.

W liście stwier­dza się, że  trans­mi­sje COVID-19 w żad­nej z para­fii rzym­sko­ka­to­lic­kiej die­ce­zji Van­co­uver nie mia­ły miej­sca, a  ​​kato­li­cy mogą uczest­ni­czyć we Mszy świę­tej zacho­wu­jąc co naj­mniej tak wyso­ki sto­pień bez­pie­czeń­stwa, jak wie­le obec­nie dozwo­lo­nych zgromadzeń. .

Abp Mil­ler pro­po­nu­je ogra­ni­cze­nie obec­no­ści na pozio­mie zale­d­wie 10% licz­by miejsc w parafiach.

Powie­dział, że kościół opra­co­wał i będzie obo­wiąz­ko­wo sto­so­wać „solid­ne” środ­ki w celu zapew­nie­nia zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa wier­nych, w tym odka­ża­nie rąk, masko­wa­nie i dystans fizyczny.

W ponie­dzia­łek praw­nik trzech kościo­łów Fra­ser Val­ley prze­ko­ny­wał w sądzie, że ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce zgro­ma­dzeń reli­gij­nych są nie­spra­wie­dli­we i arbi­tral­ne i powin­ny zostać uchylone.

Paul Jaf­fe przed­sta­wił swo­je oświad­cze­nia w imie­niu River­si­de Calva­ry Cha­pel, Imma­nu­el Cove­nant Refor­med Church i Free Refor­med Church of Chilliwack.

Hen­ry zażą­da­ła zamknię­cia trzech kościo­łów, któ­re pozo­sta­ły otwar­te i zosta­ły uka­ra­ne grzyw­na­mi o łącz­nej war­to­ści  34 000 dola­rów za zigno­ro­wa­nie tych nakazów.

Jaf­fe powie­dział, że kościo­ły prze­strze­ga­ły rzą­do­wych naka­zów zdro­wot­nych aż do listo­pa­do­we­go zaka­zu nabo­żeństw, mimo że wie­le zgro­ma­dzeń w celach świec­kich nie jest zakazanych.

„Jest to cał­ko­wi­cie arbi­tral­ne i pole­ga na tym, że przy­zna­je nie­rów­ne trak­to­wa­nie wobec pra­wa mię­dzy dzia­łal­no­ścią świec­ką a reli­gij­ną, a my mówi­my, że jest to dyskryminujące”.

Dzie­siąt­ki wier­nych pro­te­sto­wa­ło we wto­rek na stop­niach gma­chu sądu pod­czas przesłuchania.

W oświad­cze­niu mini­ster­stwo zdro­wia stwier­dzi­ło, że cho­ciaż nie może komen­to­wać spraw przed sądem, jest prze­ko­na­ne, że wszyst­kie pole­ce­nia dr Hen­ry­’e­go były zgod­ne z pra­wem, w tym z Kar­tą praw i wolności.