Od 1 mar­ca w Indiach roz­po­czę­ła się kam­pa­nia szcze­pień popu­la­cyj­nych. Mogą z niej sko­rzy­stać w pierw­szej kolej­no­ści oso­by powy­żej 60 roku życia