Do zda­rze­nia doszło w sobo­tę. Na ślad krusz­cu wpa­dli pra­cow­ni­cy kom­pa­nii wydo­byw­czej, jed­nak ilość odkry­wa­ne­go przez nich zło­ta spra­wi­ła, że plot­ka roze­szła się szyb­ko po oko­li­cy. Góra skła­da się przy­naj­mniej w 60 pro­cen­tach z tego cen­ne­go krusz­cu. Doszło do spon­ta­nicz­nej akcji nagra­nej na wideo. Miesz­kań­cy widocz­ni na nagra­niu zbie­ra­ją zło­to do wor­ków i wiader.

Usta­lo­no, że wyda­rze­nie mia­ło miej­sce nie­da­le­ko wio­ski Bira­va, tuż przy kon­gij­skiej gra­ni­cy z Rwandą.