Fede­ral­ny głów­ny dorad­ca medycz­ny, dr Supriya Shar­ma, mówi, że jej depar­ta­ment na bie­żą­co śle­dzi donie­sie­nia o szcze­pion­kach i nowych muta­cjach koro­na­wi­ru­sa, żeby móc szyb­ko zacząć pro­ces auto­ry­za­cji ulep­szo­nych pre­pa­ra­tów, jeśli takie się poja­wią. Pod­kre­śla też, że trzy auto­ry­zo­wa­ne szcze­pion­ki dzia­ła­ją bar­dzo dobrze. W połą­cze­niu ze środ­ka­mi ostroż­no­ści mogą pomóc w hamo­wa­niu roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa i prze­ciw­dzia­łać powsta­wa­niu nowych mutacji.

“Wia­do­mo było, że wirus będzie muto­wał”, mówi Shar­ma. Koro­na­wi­ru­sy mutu­ją jed­nak wol­niej niż gry­pa. Im bar­dziej się roz­prze­strze­nia­ją, im czę­ściej się repli­ku­ją, tym wię­cej mają oka­zji do two­rze­nia warian­tów. Czy­li mniej zaka­żeń to też mniej mutacji.

Obec­nie w Kana­dzie odno­to­wu­je się trzy muta­cje: B.1.1.7 (bry­tyj­ską), B. 1.351 (połu­dnio­wo­afry­kań­ską) i P.1 (bra­zy­lij­ską). Trzy dopusz­cza­ne do sto­so­wa­nia szcze­pion­ki — Pfi­zer-BioN­Tech, Moder­na and Oxford-Astra­Ze­ne­ca — dają dobre wyni­ki jeśli cho­dzi o wariant B.1.1.7, któ­ry obec­nie jest naj­licz­niej­szą muta­cją w Kana­dzie. W śro­dę dr The­re­sa Tam poda­ła, że odno­to­wa­no 1324 przy­pad­ki B.1.1.7, 103 — B.1.351 i trzy — P.1.

W Izra­elu, gdzie muta­cja B.1.1.7. jest domi­nu­ją­ca (nawet 80 proc. przy­pad­ków) i poło­wa spo­łe­czeń­stwa dosta­ła co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki Pfi­zer-BioN­Tech, obser­wu­je się zaha­mo­wa­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa i zmniej­sze­nie licz­by hospi­ta­li­za­cji i zgonów.

Odmia­na B. 1.351 może być bar­dziej odpor­na na szcze­pion­ki. RPA wyco­fa­ła się już z poda­wa­nia pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca. Poja­wi­ły się przy­pusz­cze­nia, że szcze­pion­ka jest mniej sku­tecz­na, ale dr Shar­ma tłu­ma­czy, że RPA mia­ło mieć w krót­kim cza­sie dostęp do innej szcze­pion­ki, więc zre­zy­gno­wa­ło z Astry. Jeśli w Kana­dzie wariant połu­dnio­wo­afry­kań­ski sta­nie się domi­nu­ją­cy i będzie widać, że szcze­pie­nia nie zapew­nia­ją dosta­tecz­nej ochro­ny, decy­zja może być podobna.

Pro­du­cen­ci szcze­pio­nek są zobo­wią­za­ni do prze­ka­zy­wa­nia do Health Cana­da infor­ma­cji o sku­tecz­no­ści wobec nowych muta­cji. Kon­cer­ny pra­cu­ją też nad ulep­sze­nia­mi, by wyeli­mi­no­wać nie­do­sko­na­ło­ści pierw­szej wer­sji pre­pa­ra­tu. Jeśli takie popra­wio­ne wer­sje szcze­pio­nek się poja­wią, Health Cana­da powin­na je przy­jąć w krót­kim cza­sie, mówi Shar­ma. Pro­ce­du­ry agen­cji zdro­wia będą podob­ne jak w przy­pad­ku nowych wer­sji szcze­pio­nek prze­ciw­ko gry­pie, któ­re są opra­co­wy­wa­ne każ­de­go roku.