Guber­na­to­rzy w całych Sta­nach Zjed­no­czo­nych albo zakoń­czy­li nakaz   masko­wa­nia z powo­du COVID-19 w swo­ich sta­nach, albo roz­wa­ża­ją jego szyb­kie zakoń­cze­nie — i naka­zu­ją znie­sie­nie limi­tów i ogra­ni­czeń dla firm.

Przy­kła­do­wo, sta­no­wy nakaz nosze­nia masek w Utah ma się zakoń­czyć 10 kwiet­nia na mocy usta­wy zatwier­dzo­nej 5 mar­ca, a  guber­na­tor Spen­cer Cox,  6 mar­ca zapew­nił Fox News, że nie uży­je weta.

Tym­cza­sem Tek­sas, Mis­sis­sip­pi, Iowa, Mon­ta­na i Pół­noc­na Dako­ta zakoń­czy­ły lub wkrót­ce zakoń­czą obo­wią­zek zakry­wa­nia twa­rzy, zaś Ala­ska, Ari­zo­na, Flo­ry­da, Geo­r­gia, Ida­ho, Mis­so­uri, Nebra­ska, Okla­ho­ma, Połu­dnio­wa Karo­li­na, Połu­dnio­wa Dako­ta i Ten­nes­see nigdy nie wyma­ga­ły nosze­nia masek.

reklama

Guber­na­tor sta­nu Ala­ba­ma Kay Ivey, repu­bli­ka­nin, powie­dział 4 mar­ca, że ​​stan zakoń­czy nakaz za oko­ło mie­siąc, mówiąc, że od 9 kwiet­nia nosze­nie zakry­cia twa­rzy będzie „kwe­stią oso­bi­stej odpo­wie­dzial­no­ści, a nie naka­zu rządu”.

2 mar­ca Mis­sis­sip­pi i Tek­sas zakoń­czy­ły swo­je wyma­ga­nia doty­czą­ce masek i pozwo­li­ły fir­mom dzia­łać na peł­nych obrotach.

Posu­nię­cie to spo­tka­ło się jed­nak z kry­ty­ką ze stro­ny pre­zy­den­ta Joe Bide­na i innych urzęd­ni­ków Bia­łe­go Domu.

Guber­na­tor Tek­sa­su Greg Abbott,  powie­dział, że jego stan jest „w 100 pro­cen­tach otwarty”.

„Zbyt wie­lu Tek­sań­czy­ków odsu­nię­to od moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia” — powie­dział Abbott. „Zbyt wie­lu wła­ści­cie­li małych firm mia­ło trud­no­ści z opła­ce­niem rachun­ków. To musi się skończyć”.

Guber­na­tor sta­nu Con­nec­ti­cut Ned Lamont, demo­kra­ta, rów­nież ogło­sił, że nie­któ­re ogra­ni­cze­nia zosta­ną znie­sio­ne, w tym ogra­ni­cze­nia pojem­no­ści nało­żo­ne na fir­my i wyda­rze­nia spor­to­we. Powie­dział, że par­ki roz­ryw­ki też mogą się otwie­rać. Ale  nakaz sta­no­wy doty­czą­cy masek pozo­sta­nie na miejscu.

W lutym guber­na­tor sta­nu Iowa Kim Rey­nolds, repu­bli­ka­nin, zniósł wymóg doty­czą­cy masek, mówiąc: „Wie­my, co musi­my zro­bić i nie wyma­ga to naka­zu rzą­du, aby to robić”, pod­czas gdy guber­na­tor sta­nu Mon­ta­na Greg Gian­for­te, rów­nież repu­bli­ka­nin, pozwo­lił, aby nakaz masko­wa­nia wygasł w zeszłym miesiącu.