Jak dodać iko­nę stro­ny Goń­ca do ekra­nu star­to­we­go telefonu?

Jeśli czę­sto korzy­sta­ją Pań­stwo z naszej stro­ny war­to dodać jej bookmark/zakładkę do ekra­nu star­to­we­go tele­fo­nu, wów­czas jed­nym klik­nię­ciem moż­na wcho­dzić na www.goniec.net. Moż­na to zro­bić w nastę­pu­ją­cy sposób:

w przy­pad­ku iPhonów:

Aby dodać naszą iko­nę stro­ny do ekra­nu począt­ko­we­go naj­pierw otwórz prze­glą­dar­kę Safa­ri i wpisz adres www.goniec.net. Gdy stro­na zała­du­je się, klik­nij iko­nę znaj­du­ją­cą się na dole ekranu.

reklama

Wybierz opcję: „Dodaj do ekra­nu początkowego”.

Iko­na Goń­ca powin­na poja­wić się na ekra­nie począt­ko­wym iPhona.


W przy­pad­ku Andro­ida dzia­ła­nie jest podobne:

Gdy korzy­stasz z prze­glą­dar­ki Google Chro­me w sys­te­mie Andro­id, otwórz stro­nę www.goniec.net w tej apli­ka­cji, naci­śnij przy­cisk   „menu” z góry po pra­wej stro­nie ekra­nu i z listy wybierz opcję „Dodaj do ekra­nu głównego”.

ZAPRASZAMY!