Pen­syl­wa­nia wyma­ga obec­nie, aby oso­by ubie­ga­ją­ce się o zasi­łek dla bez­ro­bot­nych przed otrzy­ma­niem płat­no­ści udo­wod­ni­ły swo­ją toż­sa­mość m.in. przy pomo­cy środ­ków biometrycznych

Aby zapo­biec fał­szy­wym rosz­cze­niom, któ­re nęka­ją inter­ne­to­wy sys­tem bez­ro­bo­cia, Pen­syl­wa­nia wyna­ję­ła ID.me, fir­mę z sie­dzi­bą w McLe­an w sta­nie Wir­gi­nia, do uwie­rzy­tel­nia­nia osób wystę­pu­ją­cych o świadczenia.

Od 2020 roku już oko­ło 27 sta­nów zatrud­ni­ło ID.me do wery­fi­ka­cji otrzy­mu­ją­cych bez­ro­bo­cie, są to Pen­syl­wa­nia, Ari­zo­na, Kali­for­nia, Kolo­ra­do, Flo­ry­da, Geo­r­gia, Ida­ho, Ken­tuc­ky, Luizja­na, Maine, Mas­sa­chu­setts, Mis­so­uri, Mis­sis­sip­pi, Mon­ta­na, Pół­noc­na Karo­li­na, Pół­noc­na Dako­ta, New Jer­sey, Nowy Jork, Neva­da, Ore­gon, Karo­li­na Połu­dnio­wa, Tek­sas, Wir­gi­nia, Waszyng­ton i Wyoming.

reklama

Aby otrzy­mać zasi­łek oso­by ubie­ga­ją­ce się o bez­ro­bo­cie w tych sta­nach muszą pod­dać się nowe­mu, bar­dziej inwa­zyj­ne­mu spo­so­bo­wi weryfikacji,

Pro­ces uwie­rzy­tel­nia­nia   ID.me roz­po­czy­na się od proś­by o pozwo­le­nie na wyko­rzy­sta­nie danych z pro­fi­lu kre­dy­to­we­go użyt­kow­ni­ka i innych źró­deł publicz­nych. Następ­nie sys­tem wyma­ga wyra­że­nia zgo­dy na pobra­nie przez ID.me nume­ru Social Secu­ri­ty i danych bio­me­trycz­nych. Użyt­kow­nik nie może kon­ty­nu­ować pro­ce­su ani otrzy­mać bez­ro­bo­cia bez wyra­że­nia zgody.

Drob­nym dru­kiem wyja­śnia się, że ​​ID.me może zbie­rać dane bio­me­trycz­ne twa­rzy i oraz sygna­tu­rę głosu.

Użyt­kow­ni­cy prze­sy­ła­ją zdję­cie pra­wa jaz­dy lub pasz­por­tu oraz aktualne„selfie” zro­bio­ne smart­fo­nem. W nie­któ­rych przy­pad­kach uży­wa­ne jest wideo selfie.

„Wyko­rzy­stu­je­my te obra­zy do two­rze­nia geo­me­trii twa­rzy lub “odci­sku twa­rzy”, któ­rych uży­wa­my do celów wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści i zapo­bie­ga­nia nie­uczci­we­mu two­rze­niu wie­lu kont w nie­uczci­wy spo­sób” – wyja­śnia umowa.

Użyt­kow­ni­cy mogą być rów­nież zobo­wią­za­ni do zadzwo­nie­nia do ID.me i pozo­sta­wie­nia nagra­nia gło­so­we­go, któ­re jest uży­wa­ne do stwo­rze­nia iden­ty­fi­ka­cji gło­su. „Uży­wa­my tego śla­du gło­so­we­go do wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści i zapo­bie­ga­nia two­rze­niu wie­lu kont ID.me w nie­uczci­wy spo­sób” – wyja­śnia umowa.

ID.me prze­cho­wu­je dane bio­me­trycz­ne użyt­kow­ni­ka do wyko­rzy­sta­nia przez sie­dem i pół roku po zaprze­sta­niu korzy­sta­nia z usłu­gi. Użyt­kow­ni­cy mogą popro­sić ID.me o usu­nię­cie ich danych bio­me­trycz­nych, ale fir­ma może w nie­któ­rych przy­pad­kach nie uwzględ­nić takiej prośby.

„ID.me nigdy nie udo­stęp­ni Two­ich danych bio­me­trycz­nych oso­bom trze­cim, za wyjąt­kiem ochro­ny danej oso­by przed kra­dzie­żą toż­sa­mo­ści”, stwier­dza umo­wa zgody.

Jed­nak umo­wa mówi rów­nież, że ID.me może udo­stęp­niać dane bio­me­trycz­ne swo­im klien­tom, takim jak Depar­ta­ment Pra­cy i Prze­my­słu w celu roz­pa­trze­nia rosz­czeń z tytu­łu bez­ro­bo­cia, a tak­że usłu­go­daw­com zewnętrz­nym i „innym stro­nom, jeśli jest to dozwo­lo­ne przez pra­wo w celu wypeł­nie­nia zobo­wią­zań praw­nych lub w odpo­wie­dzi na pro­ces sądo­wy  a tak­że we współ­pra­ca z orga­na­mi ści­ga­nia w zakre­sie postę­po­wa­nia lub dzia­łal­no­ści osób któ­re  mogą naru­szać fede­ral­ne, sta­no­we, lub miej­sco­we­go prawa.

Pod koniec lip­ca Depar­ta­ment Pra­cy i Prze­my­słu w Pen­syl­wa­nii poin­for­mo­wał wnio­sko­daw­ców, że muszą zwe­ry­fi­ko­wać swo­ją toż­sa­mość za pośred­nic­twem ID.me, aby roz­po­cząć lub kon­ty­nu­ować otrzy­my­wa­nie płatności.

za Epoch Times